Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen

Geldend van 27-06-2017 t/m heden

Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op een doelmatige afwikkeling van financiële ondernemingen in problemen, alsmede met het oog op de stabiliteit van het financiële stelsel wenselijk is om de mogelijkheden tot interventie bij financiële ondernemingen aan te vullen en te versterken en dat het daartoe nodig is de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VI

  • 1 Deze wet, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel IJ, en II, onderdelen A en B, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 20 januari 2012.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 24 mei 2012

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de twaalfde juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina