Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen [...] en waterkeringen in beheer bij het Rijk; kaarten 2012.3)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 6 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/80328, houdende wijziging van de Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang met betrekking tot de Noordzee en waterkeringen in beheer bij het Rijk; kaarten 2012.3)

Artikel II

  • 1 Voor zover voor een op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling bestaand werk of bestaande activiteit welke op dat tijdstip niet strijdig is met het ten aanzien van dat werk of die activiteit krachtens de Waterwet geldende recht, als gevolg van een wijziging krachtens deze regeling van beheergrenzen als opgenomen in bijlage II, III of IV van de Waterregeling een watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet vereist zou worden, blijft ten aanzien van dat werk of die activiteit de watervergunningplicht buiten toepassing.

  • 2 Het eerste lid is van toepassing totdat een wijziging van dat werk of die activiteit plaatsvindt die op zichzelf beschouwd grond vormt voor een watervergunningplicht.

  • 3 In het geval, bedoeld in het tweede lid, geldt de watervergunningplicht voor het gehele samenstel van werken of activiteiten.

Artikel III

Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen B en C, van deze regeling een aanvraag om een watervergunning is gedaan voor een werk of activiteit welke op grond van artikel 6.12 of 6.12a van de Waterregeling, als gewijzigd door deze regeling, is vrijgesteld van de watervergunningplicht, of daarvoor een watervergunning is verleend welke op dat tijdstip nog niet onherroepelijk is, wordt de aanvraag als melding in de zin van artikel 6.14, eerste lid, van de Waterregeling aangemerkt. artikel 6.15 van de Waterregeling is van toepassing.

Artikel IV

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen met de kaarten, die tezamen met de vervallen kaarten met het nummer 100 ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Juridische Zaken, en tevens raadpleegbaar zijn op en te downloaden van www.waterwet.nl.

De

Staatssecretaris

Van Infrastructuur En Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina