Wijzigingswet Drank- en Horecawet (terugdringing alcoholgebruik)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Drank- en Horecawet te wijzigen teneinde het alcoholgebruik onder met name jongeren terug te dringen, alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde zoveel mogelijk te voorkomen en de uit de wet voortvloeiende administratieve lasten te reduceren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

  • 2 Op het tijdstip van inwerkingtreding van de in het eerste lid bedoelde verordening vervallen de voorschriften en beperkingen, gesteld op grond van artikel 4, tweede lid, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van deze wet.

  • 3 Aan de totstandbrenging bedoeld in het eerste lid en de rechtsgevolgen bedoeld in het tweede lid, wordt door de burgemeester ruime bekendheid gegeven.

  • 4 De burgemeester verstrekt de paracommerciële rechtspersoon zo nodig een gewijzigde vergunning, waarin de voorschriften en beperkingen die voor hem voortvloeien uit de in het eerste lid bedoelde verordening zijn opgenomen.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel V

Tot twaalf maanden na inwerkintreding van artikel I, onderdeel FF, van deze wet, kan een burgemeester voor het toezicht op de naleving van artikel 20 en 45 van de Drank- en Horecawet in zijn gemeente naast de door hem aangewezen ambtenaren ook ambtenaren van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit inzetten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 24 mei 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de twaalfde juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina