Wet samenvoeging gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-06-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 26 april 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Schagen ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Schagen wordt de op te heffen gemeente Schagen aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe wordt de nieuwe gemeente Schagen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 5

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Schagen belast.

  • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.

  • 4 De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 11

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 26 april 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. E. Spies

Uitgegeven de twaalfde juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina