Regeling instelling Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 07-06-2012 t/m 31-12-2013

Regeling van 24 mei 2012 tot instelling en benoeming van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder

 • a. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2;

 • b. de minister: de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Er is een Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 • 2 De commissie heeft tot taak een integraal advies uit te brengen over de werking van de Wet veiligheidsregio’s en over het brede Nederlandse stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het eindrapport van de commissie omvat in ieder geval een advies over de eisen waaraan de Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing nu en in de nabije toekomst moeten voldoen en voorstellen voor de verbetering van het huidige stelsel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Tot leden van de commissie worden benoemd:

 • Mr. R.J. Hoekstra, tevens voorzitter;

 • Generaal b.d. D.L. Berlijn;

 • Prof. dr. J. de Ridder;

 • Prof. dr. J. de Vries;

 • Ir. drs. H. Smits.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie streeft er naar haar eindrapport vóór 1 juli 2013 aan de minister aan te bieden.

 • 2 Na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie draagt zo spoedig mogelijk na de beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

 • 2 Een ieder die betrokken is of is geweest bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina