Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Agentschap Telecom 2012

[Regeling vervallen per 21-01-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 20-01-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 mei 2012, nr. 5731961/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Agentschap Telecom

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom van 14 mei 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Groningen en de korpschef van de politieregio Groningen;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 21-01-2016]

De personen werkzaam in de functie van inspecteur bij het Agentschap Telecom, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 21-01-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 21-01-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 21-01-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 21-01-2016]

  • 1 De Directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 21-01-2016]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 21-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 21-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Agentschap Telecom 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 mei 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina