Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Geldend van 06-06-2012 t/m 30-07-2013

Besluit van 30 mei 2012 tot het stellen van eisen aan de Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 maart 2012, nr. KO/2012/3708;

Gelet op de artikelen 1.50, tweede lid, 1.56, tweede lid, 1.56b, tweede lid en 2.6, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 april 2012, nr. W12.12.0080/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 mei 2012, nr. KO/2012/4396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Kwaliteitseisen kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang, gastouders en gastouderbureaus

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. bemiddelingsmedewerker: de medewerker, werkzaam bij het gastouderbureau, die bemiddelt tussen gastouder en vraagouder en die daartoe de voorziening voor gastouderopvang bezoekt;

 • b. buitenschoolse opvang: kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd evenals gedurende vrije dagen of middagen en in schoolvakanties;

 • c. dagopvang: kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen;

 • d. groep: een eenheid die bestaat uit een aantal kinderen met één of meer beroepskrachten dan wel uit een aantal door een gastouder op te vangen kinderen;

 • e. vraagouder: ouder die kinderopvang vraagt die geboden wordt door een gastouder;

 • f. wet: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Paragraaf 2. Kwaliteitseisen kindercentra

Artikel 2. Veiligheid en gezondheid

 • 1 De houder van een kindercentrum inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van kinderopvang in het desbetreffende kindercentrum. Deze inventarisatie bevat in ieder geval:

  • a. een beschrijving van de veiligheids- en gezondheidsrisico's die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, daaronder mede begrepen de buitenspeelruimte, met zich brengt;

  • b. een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen en binnen welke termijn deze maatregelen zijn respectievelijk worden genomen in verband de in onderdeel a bedoelde risico's en de samenhang daartussen.

 • 2 De houder van een kindercentrum stelt voor elk door hem geëxploiteerd kindercentrum een meldcode kindermishandeling vast ten behoeve van de personen die werkzaam zijn in het kindercentrum en zorgt dat deze personen daarvan op de hoogte zijn.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. de elementen die de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, minimaal bevat;

  • b. de wijze waarop de houder van een kindercentrum de inventarisatie openbaar maakt;

  • c. welke bepalingen een meldcode in ieder geval bevat of uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat.

Artikel 3. Opleidingseisen beroepskrachten en inzet beroepskrachten in opleiding

 • 1 Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie.

 • 2 Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot de opleidingseisen en de inzet van beroepskrachten in opleiding.

Artikel 4. Aantal beroepskrachten in relatie tot aantal kinderen per leeftijdscategorie en groepsgrootte

 • 1 De maximale groepsgrootte wordt afgestemd op de leeftijdscategorieën van de kinderen in de groep, waarbij naarmate er meer kinderen in een hogere leeftijdscategorie vallen, de groep uit meer kinderen mag bestaan. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen dagopvang en buitenschoolse opvang.

 • 2 Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten wordt afgestemd op de grootte van de groep en het aantal uren gedurende welke aaneengesloten opvang wordt geboden, waarbij naarmate de kinderen uit een groep in een hogere leeftijdscategorie vallen, er minder beroepskrachten hoeven te worden ingezet. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen dagopvang en buitenschoolse opvang.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. de groepsgrootte, bedoeld in het eerste lid;

  • b. de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen, bedoeld in het tweede lid;

  • c. de minimale ondersteuning van de beroepskrachten, al dan niet in geval van calamiteiten.

Artikel 5. Pedagogisch beleid en pedagogische praktijk

 • 1 Dagopvang vindt in beginsel plaats in vaste groepen met vaste beroepskrachten in een vaste groepsruimte. Buitenschoolse opvang vindt in beginsel plaats in vaste groepen.

 • 2 Elk kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.

 • 3 De houder van een kindercentrum en personen werkzaam bij een kindercentrum handelen in de praktijk van de dagopvang of de buitenschoolse opvang naar het door de houder vastgestelde pedagogische beleidsplan.

 • 4 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. de elementen die het plan, bedoeld in het tweede lid, minimaal bevat;

  • b. het maximum aantal vaste beroepskrachten;

  • c. het maximum aantal vaste groepsruimtes per groep.

Artikel 6. Eisen aan ruimtes voor kinderopvang

 • 1 De binnen- en buitenruimtes waar kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen dagopvang en buitenschoolse opvang.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot de eisen waaraan de binnen- en buitenruimtes, bedoeld in het eerste lid, voldoen.

Paragraaf 3. Kwaliteitseisen gastouderbureaus

Artikel 7. Veiligheid en gezondheid

 • 1 De houder van een gastouderbureau voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen op het adres waar de opvang plaatsvindt door de gastouder zoveel mogelijk is gewaarborgd.

 • 2 De houder van een gastouderbureau inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich brengt. Dit gebeurt samen met de gastouder. Daartoe draagt de houder van een gastouderbureau er zorg voor dat elk adres waar opvang plaatsvindt ten minste één keer per jaar wordt bezocht door een bemiddelingsmedewerker werkzaam bij het gastouderbureau.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde inventarisatie van de risico’s is inzichtelijk voor vraagouders en bevat in ieder geval:

  • a. de beschrijving van de risico's op het terrein van de veiligheid van kinderen ten aanzien van verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden;

  • b. de beschrijving van de risico's op het terrein van de gezondheid van kinderen ten aanzien van het voorkomen van ziektekiemen, het binnenmilieu en het buitenmilieu op het adres waar gastouderopvang plaatsvindt en medisch handelen;

  • c. een lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden en, voor zover de oorzaak van het ongeval niet louter gelegen is in de medische gesteldheid van het desbetreffende kind, de plaats en de aard van het ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van de maatregelen die de gastouder naar aanleiding van elk ongeval heeft getroffen ter voorkoming van verdere ongevallen.

 • 4 De administratie van het gastouderbureau bevat een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder ondertekend origineel van de inventarisatie van de risico’s, bedoeld in het tweede en derde lid.

 • 5 Op de adressen waar opvang plaatsvindt, wordt door de houder van een gastouderbureau in een samen met de gastouder opgesteld plan van aanpak aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen in verband met de in het tweede en derde lid bedoelde risico’s.

Artikel 8. Meldcode kindermishandeling

 • 1 De houder van een gastouderbureau hanteert voor elk door hem geëxploiteerd gastouderbureau een meldcode kindermishandeling. In deze meldcode is opgenomen:

  • a. een definitie van kindermishandeling als bedoeld in de Wet op de jeugdzorg;

  • b. een duidelijke uitsplitsing van verantwoordelijkheden per organisatielaag in taken en bevoegdheden;

  • c. een duidelijk stappenplan voorzien van een heldere toelichting dat ten minste ingaat op de volgende te onderscheiden stappen: het vermoeden, het overleg, het plan van aanpak, het beslissen, het handelen, de evaluatie, de nazorg;

  • d. aandachtspunten voor de gesprekvoering met verschillende partijen en hulpmiddelen voor het doorlopen van het stappenplan;

  • e. een lijst van signalen per ontwikkelingsgebied uitgesplitst voor kinderen in de leeftijd tot vier jaar en kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt;

  • f. praktische informatie over de Bureaus Jeugdzorg en het Advies & Meldpunt Kindermishandeling.

 • 2 In de meldcode wordt aandacht besteed aan:

  • a. de mogelijke situatie waarin een persoon, werkzaam bij het gastouderbureau, een gastouder of een volwassen huisgenoot van de gastouder de vermoedelijke dader is;

  • b. de omgang met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 3 De houder van een gastouderbureau zorgt ervoor dat de personen, werkzaam bij het gastouderbureau, en de gastouders op de hoogte zijn van de meldcode kindermishandeling.

Artikel 9. Gesprekken gastouderbureau

 • 1 De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een intakegesprek met de gastouder plaatsvindt op een adres waar de opvang plaats zal vinden. De intake bij de gastouder wordt persoonlijk uitgevoerd door de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau.

 • 2 De houder van een gastouderbureau draagt er zorgt voor dat een koppelingsgesprek plaatsvindt bij elke nieuwe koppeling tussen een vraag- en een gastouder. Het koppelingsgesprek vindt plaats op een adres waar opvang plaatsvindt door een bemiddelingsmedewerker werkzaam bij het gastouderbureau.

 • 3 De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat tenminste jaarlijks een voortgangsgesprek met de gastouder plaatsvindt op een adres waar opvang plaatsvindt door de desbetreffende gastouder. Dit gesprek wordt gevoerd door de bemiddelingsmedewerker.

 • 4 De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders wordt geëvalueerd en legt deze schriftelijk vast.

 • 5 De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een intakegesprek met de vraagouder plaatsvindt.

 • 6 De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker in ieder geval twee maal per jaar de adressen bezoekt waar opvang plaatsvindt.

Artikel 10. Zorgplicht gastouderbureaus

 • 1 De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat per gastouder wordt beoordeeld of de samenstelling van de groep kinderen die wordt opgevangen bedoeld in artikel 14, verantwoord is.

 • 2 De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  • a. het intakegesprek, bedoeld in artikel 9, vijfde lid;

  • b. werving van de gastouder;

  • c. het intakegesprek, bedoeld in artikel 9, eerste lid;

  • d. scholing en begeleiding van de gastouder;

  • e. het begeleiden van de GGD-toetsing;

  • f. de koppeling van gastouder en vraagouder;

  • g. het koppelingsgesprek, bedoeld in artikel 9, tweede lid;

  • h. het evaluatiegesprek, bedoeld in artikel 9, vierde lid;

  • i. vraagbaak voor gastouders;

  • j. de bezoeken, bedoeld in artikel 9, zesde lid;

  • k. interne/externe opleiding/training; en

  • l. intern en extern overleg op het gebied van begeleiding en bemiddeling.

 • 3 De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat het gastouderbureau goed bereikbaar is voor de vraag- en de gastouder en informeert hen hierover.

Artikel 11. Pedagogisch beleidsplan

 • 1 De houder van een gastouderbureau stelt een pedagogisch beleidsplan vast, waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. Dit plan bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een beschrijving van:

  • a. de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt;

  • b. de samenstelling van het aantal kinderen dat door een gastouder wordt opgevangen, met dien verstande, dat een gastouder ten hoogste zes kinderen opvangt, waaronder begrepen de eigen kinderen tot de leeftijd van 10 jaar en minimaal conform de eisen die bij of krachtens artikel 14 gesteld worden aan de groepsgrootte;

  • c. de eisen die aan de adressen waar opvang plaatsvindt worden gesteld.

 • 2 De in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde eisen houden in ieder geval in dat ieder adres waar opvang plaatsvindt:

  • a. beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor kinderen, waaronder begrepen een voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte;

  • b. beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen;

  • c. is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het vigerend Bouwbesluit;

  • d. te allen tijde geheel rookvrij is.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde eisen worden jaarlijks door de houder van een gastouderbureau getoetst op naleving tijdens een bezoek aan de adressen waar opvang plaatsvindt.

 • 4 De houder van een gastouderbureau informeert de vraagouder over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan, bedoeld in het eerste lid.

Paragraaf 4. Kwaliteitseisen gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Artikel 12. Veiligheid en gezondheid

 • 1 De gastouder neemt de op grond van artikel 7 gezamenlijk met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau opgestelde inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de opvang van kinderen in acht. Op ieder adres waar opvang plaatsvindt is een op dat specifieke adres toegespitste inventarisatie beschikbaar.

 • 2 De gastouder is goed telefonisch bereikbaar en zorgt voor adequate vervanging bij calamiteiten.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud, de naleving en de beschikbaarheid van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, alsmede ten aanzien van de vervanging, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 13. Deskundigheidseisen gastouder

 • 1 De deskundigheid van de gastouderopvang omvat:

  • a. het kunnen bieden van voldoende zorg aan kinderen die gastouderopvang ontvangen, en

  • b. het waarborgen van een veilige en gezonde omgeving die aansluit op de leefwereld van deze kinderen.

 • 3 Het voldoen aan de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde eis blijkt uit het bezit van bij ministeriële regeling aan te wijzen bewijsstukken van met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.

Artikel 14. Groepsgrootte

 • 1 De maximale groepsgrootte per gastouder wordt afgestemd op de leeftijdscategorieën van de kinderen, waarbij naarmate er meer kinderen in een hogere leeftijdscategorie vallen, de gastouder meer kinderen mag opvangen.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot de groepsgrootte, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 15. Eisen aan ruimtes gastouderopvang

 • 1 Het adres waar opvang plaatsvindt, beschikt over voldoende speel- en slaapruimte afgestemd op het aantal kinderen. De binnen- en buitenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot de eisen waaraan de binnen- en buitenruimtes, bedoeld in het eerst lid, voldoen.

Artikel 16. Pedagogisch beleid en pedagogische praktijk

De gastouder handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan dat door het gastouderbureau is opgesteld en ter beschikking gesteld op grond van artikel 11.

Hoofdstuk 2. Kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Artikel 17. Veiligheid en gezondheid

 • 1 De houder van een peuterspeelzaal inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de desbetreffende peuterspeelzaal. Deze inventarisatie bevat in ieder geval:

  • a. een beschrijving van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die het peuterspeelzaalwerk in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een peuterspeelzaal, daaronder mede begrepen de buitenspeelruimte, met zich brengt;

  • b. een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen en binnen welke termijn deze maatregelen zijn respectievelijk worden genomen in verband de in onderdeel a bedoelde risico’s en de samenhang daartussen.

 • 2 De houder van een peuterspeelzaal stelt voor elke door hem geëxploiteerde peuterspeelzaal een meldcode kindermishandeling vast ten behoeve van de personen die werkzaam zijn in de peuterspeelzaal en zorgt dat deze personen daarvan op de hoogte zijn.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. de elementen die de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, minimaal bevat;

  • b. de wijze waarop de houder van een peuterspeelzaal de inventarisatie openbaar maakt;

  • c. welke bepalingen een meldcode in ieder geval bevat of uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat.

Artikel 18. Opleidingseisen beroepskrachten en inzet van vrijwilligers

 • 1 Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie.

 • 2 Indien er tevens vrijwilligers worden ingezet bij het peuterspeelzaalwerk, dan stelt de houder van de peuterspeelzaal een beleidsplan op waarin onder meer de taken van de vrijwilliger zijn opgenomen.

 • 3 De houder verstrekt aan de ouders onder meer informatie over de aanwezigheid, de inzet en de opleiding van de beroepskrachten.

 • 4 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. de opleidingseisen, bedoeld in het eerste lid;

  • b. de inhoud van het beleidsplan en de positie van de vrijwilliger, bedoeld in het tweede lid;

  • c. de informatie die de houder verstrekt aan de ouders.

Artikel 19. Aantal beroepskrachten en vrijwilligers en groepsgrootte

 • 1 De groepsgrootte kan worden afgestemd op de leeftijdscategorieën van de kinderen.

 • 2 Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en vrijwilligers wordt afgestemd op de grootte van de groep.

 • 3 De houder van een peuterspeelzaal zorgt voor adequate vervanging bij calamiteiten en maakt deze bekend.

 • 4 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. de groepsgrootte, bedoeld in het eerste lid;

  • b. de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen, bedoeld in het tweede lid;

  • c. de vervanging, bedoel in het derde lid, en wijze waarop deze vervanging bekend gemaakt wordt.

Artikel 20. Pedagogisch beleid en pedagogische praktijk

 • 1 De opvang vindt in beginsel plaats in vaste groepen met vaste beroepskrachten in een vaste groepsruimte.

 • 2 Een peuterspeelzaal beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.

 • 3 De houder en de personen werkzaam bij een peuterspeelzaal handelen in de praktijk van het peuterspeelzaalwerk naar het door de houder vastgestelde pedagogische beleidsplan.

 • 4 Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. het maximaal aantal vaste beroepskrachten, bedoeld in het eerste lid;

  • b. de elementen die het plan, bedoeld in het tweede lid, minimaal bevat.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

Paragraaf 1. Overgangsbepaling

Artikel 21. Overgangsrecht

 • 1 De gastouder, de houder van een kindcentrum, van een gastouderbureau of van een peuterspeelzaal worden geacht tot 1 januari 2014 ten aanzien van die onderwerpen waarvan de toezichthouder na een onderzoek als bedoeld in artikel 1.62 of 2.20 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, voor inwerkingtreding van dit besluit heeft vastgesteld dat er sprake is van een gelijkwaardig alternatief, voor zover er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tevens te voldoen aan de kwaliteitseisen opgenomen in dit besluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling betreffende die onderwerpen.

 • 2 Een certificaat als bedoeld in artikel 3, tweede lid, zoals dat lid luidde voorafgaande aan de inwerkingtreding van het Besluit van 16 augustus 2011 tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het niet langer toelaten van het ervaringscertificaat als bewijs van deskundigheid (Stb. 398), dat is verstrekt voor 1 januari 2012, geeft blijk van het voldoen aan de in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van dit besluit bedoelde deskundigheidseis.

 • 3 Bij koninklijk besluit kan de termijn, genoemd in het eerste lid, eenmalig met één jaar worden verlengd.

Paragraaf 2. Slotbepalingen

Artikel 23. Grondslag

Indien het bij Koninklijke boodschap van 27 oktober 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling), (Kamerstukken 33 062), tot wet is of wordt verheven en artikel X van die wet in werking is getreden of treedt dan berust dit besluit mede op de artikelen 1.51a en 2.91 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Artikel 24. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 25. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 mei 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de vijfde juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina