Regeling algemene doorvoervergunning NL008

Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 23-06-2021 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 mei 2012, nr. WJZ / 12063076, houdende regels inzake de algemene doorvoervergunning N008 voor militaire goederen met eindbestemming bondgenoten (Regeling algemene doorvoervergunning NL008)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 6a, eerste en tweede lid, en 6b, tweede lid, van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: het Besluit strategische goederen;

 • EORI-nummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 18, van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie Communautair douanewetboek;

 • gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen: de lijst van goederen waarop Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is;

 • inspecteur: de directeur-generaal Douane.

§ 2. Algemene doorvoervergunning

Artikel 2

 • 1 De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verleent een algemene doorvoervergunning voor de in artikel 3 bedoelde categorieën van militaire goederen indien aan de in artikelen 4 en 5 genoemde voorwaarden is voldaan.

 • 2 Aan de algemene doorvoervergunning zijn de in artikel 6 genoemde voorschriften verbonden.

Artikel 3

De algemene doorvoervergunning NL008 geldt voor militaire goederen zoals opgenomen op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, met uitzondering van de volgende categorieën, waarbij de letter/nummer combinaties verwijzen naar de letter/nummer combinaties als opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen:

 • a. ML3 en ML4 waar het clustermunitie, waaronder clusterbommen, betreft;

 • b. ML4, voor wat betreft anti-personeelsmijnen.

§ 3. Voorwaarden

Artikel 4

De algemene doorvoervergunning NL008 voor de goederen, bedoeld in artikel 3, is verleend onder de voorwaarde dat de doorvoerzending van militaire goederen als eindbestemming heeft Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, een lidstaat van de Europese Unie of de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie met uitzondering van Turkije.

Artikel 5

De algemene doorvoervergunning NL008 is verleend onder de voorwaarde dat de beschikkingsbevoegde, degene die voor hem de douaneformaliteiten verricht, of, indien geen douaneformaliteiten worden verricht, de persoon die de goederen vervoert, naar aanleiding van een verzoek tot registratie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit, een geldig registratienummer heeft.

§ 4. Voorschriften

Artikel 6

 • 1 Aan het gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008 zijn de volgende voorschriften verbonden:

  • a. bij elke doorvoer wordt op de documenten die de zending begeleiden duidelijk zichtbaar een omschrijving vermeld van de door te voeren goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

  • b. bij elke doorvoer wordt op de documenten die de zending begeleiden duidelijk zichtbaar vermeld:

   • 1°. het registratienummer en, indien de geregistreerde hierover beschikt, het EORI-nummer;

   • 2°. het land van herkomst en eindbestemming;

   • 3°. NL008.

 • 2 De geregistreerde gebruiker van deze algemene doorvoervergunning is verplicht de administratie en alle op de leverantie betrekking hebbende documenten gedurende een termijn van zeven jaren te bewaren.

§ 5. Verzoek tot registratie en melding eerste gebruik

Artikel 7

 • 1 Een beschikkingsbevoegde, degene die voor hem de douaneformaliteiten verricht, of, indien geen douaneformaliteiten worden verricht, de persoon die de goederen vervoert, dient een verzoek tot registratie ten minste twee weken voor het eerste gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008 schriftelijk in bij de inspecteur.

 • 2 Het verzoek tot registratie bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van de partij die zich registreert, indien deze partij hierover beschikt, het EORI-nummer en de voorgenomen datum van het eerste gebruik van de algemene doorvoervergunning.

 • 3 De melding eerste gebruik bevat de voorgenomen datum van het eerste gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008.

§ 6. Rapportage

Artikel 8

De geregistreerde gebruiker rapporteert aan de inspecteur binnen twee maanden na afloop van elk half kalenderjaar over het gebruik van de algemene doorvoervergunning NL008, door middel van een overzicht waarin de volgende informatie staat:

 • a. de omschrijving van de militaire goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

 • b. het aantal doorgevoerde militaire goederen;

 • c. de datum van de levering;

 • d. het land van herkomst en van eindbestemming en indien bekend de naam en het adres van de ontvanger en eindgebruiker van de militaire goederen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 mei 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Naar boven