Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-08-2012 t/m 30-06-2020

Besluit van 2 mei 2012, houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 februari 2012, nr. WJZ/371567 (2742), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 42, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 43, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 103b, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 2.3.6a, zevende lid, en 2.5.5a, negende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 april 2012, nr. W05.12.0048/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 april 2012, nr. WJZ/402857 (02742), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 2. Onderwijskundig rapport

Artikel 2. Inhoud

Het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, kan geen andere gegevens bevatten dan:

 • a. administratieve gegevens;

 • b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring;

 • c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag;

 • d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding;

 • e. gegevens omtrent de verzuimhistorie.

Artikel 3. Administratieve gegevens

Onder administratieve gegevens als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, worden uitsluitend verstaan:

 • a. naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerling;

 • b. het persoonsgebonden nummer van de leerling;

 • c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van de leerling;

 • d. administratieve gegevens van de school, binnen welke het rapport is opgesteld, waaronder begrepen een vermelding van de contactpersoon van die school.

Artikel 4. Gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring

 • 1 Onder gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, worden uitsluitend verstaan, gegevens over:

  • a. de feitelijke onderwijsloopbaan van de leerling waaronder de overstap tussen scholen, de bevorderingen, de verrichte stages en de reeds opgedane werkervaring;

  • b. de onderwijsresultaten van de leerling, waaronder in elk geval de uitkomst van toetsen die zijn gericht op het vervolgen van het onderwijs;

  • c. de inhoud van adviezen die ten behoeve van de leerling zijn gegeven;

  • d. de cognitieve prestaties en het cognitieve vermogen van de leerling.

 • 2 Ten behoeve van de overstap naar het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs worden de resultaten van de daartoe afgenomen toetsen, de wens van de ouders en van de leerling en het advies van de school in verband met elkaar beschreven.

Artikel 5. Gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag

 • 1 Onder gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, worden uitsluitend verstaan, gegevens:

  • a. uit een leerlingvolgsysteem of een vergelijkbare systematiek van beoordelen; en

  • b. gebaseerd op de beoordeling van de leerkracht.

 • 2 Het gedrag en de leer-/werkhouding van de leerling worden beschreven, onderscheiden naar gedrag in de omgang, speel-/leergedrag, huiswerkgedrag, concentratie en doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en overige aspecten.

 • 3 Indien sprake is van een sociaal-emotionele problematiek wordt de aard daarvan beschreven.

Artikel 6. Gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding

Onder gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, worden uitsluitend verstaan, gegevens over:

 • a. belemmeringen bij de leerling in relatie tot diens onderwijsdeelname en -prestaties;

 • b. gediagnosticeerde beperkingen bij de leerling in relatie tot onderwijsdeelname en -prestaties;

 • c. de toegekende of geïndiceerde en de verstrekte begeleiding;

 • d. beschrijving van een ingrijpende gebeurtenis als punt van zorg in relatie tot onderwijsdeelname en -prestaties;

 • e. beschrijving van de thuissituatie als punt van zorg in relatie tot onderwijsdeelname en -prestaties.

Artikel 7. Verzuimgegevens

Onder gegevens omtrent de verzuimhistorie als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, worden uitsluitend verstaan gegevens over relatief verzuim, voor zover dit verzuim heeft plaatsgevonden in het jaar voorafgaand aan het opstellen van het onderwijskundig rapport.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens.

Artikel 10. Inwerkingtreding

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 mei 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de vijfde juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven