Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen

Geldend van 06-06-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 30 mei 2012, nr. IENM/BSK-2012/79703, tot wijziging van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen.]

Artikel II

In afwijking van artikel 2.13, derde lid, van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen kan een aanvraag tot subsidievaststelling voor een vrachtauto of bus waarvoor het definitieve kentekenbewijs is afgegeven tussen 1 maart 2012 en de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend tot drie maanden na laatstbedoelde datum.

Artikel III

  • 1 Artikel I, onderdeel F, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

  • 2 De overige onderdelen van deze regeling treden in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2012

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina