Regeling modeldiploma mbo

Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 01-08-2019 t/m 24-11-2020

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 maart 2012, nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen voor diploma’s en resultatenlijsten mbo (Regeling modeldiploma mbo)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 7.4.6, tweede lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Modeldiploma

 • 1 Het model voor diploma’s van beroepsopleidingen die worden uitgereikt in het kader van een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2016, wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Het model voor de diploma’s van beroepsopleidingen die worden uitgereikt in het kader van een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2016, wordt vastgesteld volgens bijlage 1A bij deze regeling.

Artikel 3. Modelresultatenlijsten

 • 1 Het model voor de resultatenlijsten van beroepsopleidingen die worden uitgereikt in het kader van een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2016, wordt vastgesteld volgens de bijlagen 2 en 3 bij deze regeling.

 • 2 Het model voor de resultatenlijsten van beroepsopleidingen die worden uitgereikt in het kader van een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2016, wordt vastgesteld volgens de bijlagen 2A en 3A bij deze regeling.

Artikel 3a. Modelcertificaat

 • 1 Het model voor certificaten verbonden aan een onderdeel van een kwalificatie wordt vastgesteld volgens bijlage 6 bij deze regeling.

 • 2 Het model voor certificaten verbonden aan een keuzedeel wordt vastgesteld volgens bijlage 7 bij deze regeling.

 • 3 Regels voor het invullen van het certificaat, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn vastgesteld in bijlage 8 bij deze regeling.

Artikel 4. Regels voor het invullen van diploma’s en resultatenlijsten

Regels voor het invullen van het diploma en de resultatenlijsten zoals in deze regeling genoemd, zijn vastgelegd in de bijlagen 4 en 5 bij deze regeling.

Artikel 5. Veiligheidseisen papier waardedocumenten

 • 1 Het waardepapier beschikt over de volgende kenmerken:

  • a. een uniek watermerk;

  • b. UV-vezels;

  • c. een vloeiend kleurverloop;

  • d. een microtekst; en

  • e. een beschermlaag die verkleurt bij mechanische of chemische aantasting.

 • 2 Met het waardepapier dat voldoet aan de veiligheidseisen in het eerste lid, als bedoeld in deze regeling wordt gelijkgesteld waardepapier dat rechtmatig is vervaardigd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel rechtmatig is vervaardigd in een staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en dat voldoet aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2013 en is voor het eerst van toepassing op:

 • a. diploma’s die worden uitgereikt vanaf 1 augustus 2013; en

 • b. resultatenlijsten die worden uitgereikt aan examenkandidaten die het examen afleggen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld na 1 januari 2012.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modeldiploma mbo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1. behorende bij ‘artikel 2, eerste lid

Modeldiploma voor beroepsopleidingen waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2016

Bijlage 250179.png

Bijlage 2. behorende bij artikel 3, eerste lid

Modelresultatenlijst voor de mbo-niveaus 1 tot en met 3, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2016

Bijlage 250180.png

Bijlage 3. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling modeldiploma mbo

Modelresultatenlijst voor mbo-niveau 4, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2016

Bijlage 262810.png

Bijlage 1a. behorende bij artikel 2, tweede lid

Modeldiploma voor beroepsopleidingen waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2016

Bijlage 257209.png

Bijlage 2a. behorende bij artikel 3, tweede lid

Modelresultatenlijst voor mbo-niveaus 1 tot en met 3, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2016

Bijlage 257210.png

Bijlage 3a. behorende bij artikel 3, tweede lid, van de Regeling modeldiploma mbo

Modelresultatenlijst voor mbo-niveau 4, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2016

Bijlage 260274.png

Bijlage 4. behorende bij artikel 4 van de regeling modeldiploma mbo

Regels voor het invullen van het modeldiploma

Kwalificatie

De te hanteren benaming voor een kwalificatie is de benaming zoals vermeld in het Centraal register beroepsonderwijs (hierna: Crebo), conform artikel 7.1.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: de WEB). Als Crebocode dient te worden vermeld de in Crebo opgenomen code van de betreffende kwalificatie.

Voor iedere kwalificatie die een examenkandidaat (deelnemer of examendeelnemer) behaalt, wordt een apart diploma uitgegeven.

Kwalificatiedossier

De te hanteren benaming voor een kwalificatiedossier is de benaming zoals vermeld in het Crebo, conform artikel 7.1.2, eerste lid, van de WEB. Als Crebocode dient te worden vermeld de in Crebo opgenomen code van het betreffende kwalificatiedossier.

Niveau

Het niveau dat moet worden ingevuld, is het niveau van de kwalificatie, bijvoorbeeld mbo-3.

Naam keuzedeel

De te vermelden naam van een keuzedeel is de naam zoals vermeld in het Crebo.

Crebo-code keuzedeel

Als code dient te worden vermeld de in het Crebo opgenomen (identificatie)code van het betreffende keuzedeel.

Naam examenkandidaat

Op het diploma wordt achter de zinsnede ‘De ondergetekenden verklaren dat’ de officiële voornaam en de officiële achternaam van de examenkandidaat opgenomen, zoals deze staan vermeld in de basisregistratie personen. De officiële namen worden volledig uitgeschreven.

Geboortedatum en -plaats

Achter ‘geboren’ wordt de geboortedatum vermeld en achter ‘te’ de geboorteplaats, zoals deze staan vermeld in de basisregistratie personen. Indien de geboorteplaats buiten Nederland ligt, wordt achter de geboorteplaats het geboorteland vermeld. Indien de geboorteplaats niet bekend is, wordt alleen het geboorteland vermeld.

Naamsvermelding instelling

Achter het woord ‘aan’ wordt steeds de naam van de instelling vermeld. De naam van de instelling is de naam zoals geregistreerd in de Basisregistratie Instellingen (BRIN). Ook wanneer het examen is uitbesteed aan een andere instelling of exameninstelling dient de naam van de onderwijsinstelling waaraan de examenkandidaat is ingeschreven te worden vermeld.

Eventuele wettelijke beroepsvereisten

Indien op grond van een andere (wettelijke) regeling dan de WEB een tekstpassage over wettelijke beroepsvereisten vermeld dient te worden op het diploma (en/of op de resultatenlijst), dan is de instelling verplicht om de desbetreffende informatie op het diploma te vermelden.

Ondertekening

De waardedocumenten worden ondertekend door één of meer leden van de examencommissie en door de examenkandidaat. De handtekeningen moeten feitelijk (met pen) geschreven worden. Een gescande of gekopieerde handtekening is niet toegestaan. In het geval van de examencommissie dienen de functie en de naam van de ondertekenaar(s) te worden vermeld. De termen ‘(handtekening)’, ‘(naam)’ en ‘(functie)’ mogen worden weggelaten.

Boven de ondertekening dienen de plaats en datum waarop de ondertekening van het diploma door de examencommissie plaatsvindt te worden ingevuld.

Indien de onderwijsinstelling aan een andere instelling of aan een exameninstelling de examinering heeft uitbesteed overeenkomstig artikel 7.4.4a van de WEB, dan dient de examencommissie van de instelling waaraan is uitbesteed het diploma te ondertekenen.

Extra Informatie

Instellingen hebben de mogelijkheid om extra informatie op het diploma te plaatsen. Hierbij kan worden gedacht aan de vermelding van bijvoorbeeld de leerweg en de naam van het leerbedrijf. Omwille van de herkenbaarheid van diploma’s is het van belang terughoudend te zijn bij het opnemen van extra informatie. Extra informatie kan ook altijd in een bijlage worden opgenomen.

Bijlage 5. behorende bij artikel 4 de Regeling modeldiploma mbo

Regels voor het invullen van de modelresultatenlijst voor de mbo-niveaus 1 tot en met 3 en van de modelresultatenlijst voor mbo-niveau 4

De kwalificatie, het kwalificatiedossier, de Crebo-code voor zowel de kwalificatie als het kwalificatiedossier, het niveau van de kwalificatie, de naam en code van een keuzedeel of keuzedelen, de naam van de examenkandidaat, de geboortedatum en -plaats, de naam van de instelling, eventuele wettelijke beroepsvereisten en de ondertekening moeten worden ingevuld conform de regels voor het invullen van modeldiploma’s mbo, zoals opgenomen in bijlage 4.

Examenresultaat keuzedeel

Het examenresultaat van het keuzedeel in een cijfer en/of woorden. In het geval van het overnemen van het examenresultaat van een keuzedeel uit een eerdere opleiding (behaald of geëxamineerd maar niet behaald) dient eveneens het examenresultaat in een cijfer en/of woorden te worden opgenomen op de resultatenlijst.

Resultaten

De eindwaardering voor een generiek of een specifiek examenonderdeel wordt conform artikel 15 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB bepaald. Voor de eindwaardering voor een generiek of een specifiek examenonderdeel, uitgezonderd het onderdeel loopbaan en burgerschap, geldt dat als het resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer, dit geschreven wordt zowel in cijfers als in letters. Zo wordt bijvoorbeeld het cijfer 7 ook uitgeschreven als ‘zeven’. Als het resultaat wordt uitgedrukt in een woord, dan wordt het betreffende woord vermeld.

In geval van een vrijstelling voor een specifiek examenonderdeel wordt het woord ‘vrijstelling’ vermeld op de resultatenlijst. Bij een vrijstelling voor het examenonderdeel Nederlandse taal, rekenen of Engels, op grond van artikel 3b van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, wordt het resultaat zowel in cijfers als in letters op de resultatenlijst geschreven en het woord ‘vrijstelling’ vermeld.

Voorbeeld in geval van vrijstelling voor het examenonderdeel Nederlandse taal, rekenen of Engels:

Een examenkandidaat volgt een opleiding op mbo-niveau 4, maar heeft op grond van het behalen van een havodiploma vrijstelling gekregen voor het examenonderdeel ‘Rekenen’. In dat geval wordt de rij bij het examenonderdeel ‘Rekenen’ in de tabel ‘Examenonderdelen behorend bij de kwalificatie’ op onderstaande wijze ingevuld. Achter het generieke examenonderdeel ‘Rekenen’ in de eerste kolom is ‘havo (vrijstelling)’ ingevuld. De tabel ziet er in dat geval als volgt uit:

Rekenen, havo (vrijstelling)

Referentieniveau: .....

Centraal examen

.......

Een ander voorbeeld betreft een specifiek examenonderdeel dat is behaald in het buitenland. Vanwege de territoriale werking van de Nederlandse wet- en regelgeving kunnen in het buitenland behaalde examenonderdelen niet zonder meer meetellen voor een diploma als bedoeld in artikel 7.4.6, eerste lid, van de WEB. De examencommissie dient in zo’n geval te beoordelen of het in het buitenland afgelegde examen voldoet aan de eisen die in de Nederlandse wet- en regelgeving zijn opgenomen en of de condities waaronder het examen is afgenomen de juiste waren. Indien dat het geval is, verleent de examencommissie vanwege het in het buitenland behaalde examen, een vrijstelling voor het specifieke examenonderdeel of een deel daarvan. Naast de vermelding van het woord ‘vrijstelling’ kan in een dergelijk geval ook het behaalde resultaat in het buitenland op de resultatenlijst worden vermeld. In dat laatste geval wordt dit op de resultatenlijst als volgt opgenomen:

Kerntaak 1

[naam kerntaak], buitenland (vrijstelling)

[behaalde resultaat]

Aanpassing aan aantal examenonderdelen

De kwalificatiestructuur kent geen deelkwalificaties, daarom zijn de kerntaken benoemd als specifieke examenonderdelen. Dat het beroepsgerichte examen in specifieke examenonderdelen is ingedeeld, betekent niet dat elke kerntaak afzonderlijk geëxamineerd moet worden. Zowel kerntaakoverstijgende als kerntaakdoorsnijdende toetsen zijn mogelijk. Afhankelijk van het aantal vereiste examenonderdelen op de resultatenlijst worden de in het model weergegeven regels voor de vermelding van de examenonderdelen ongeldig gemaakt voor zover ze niet worden gebruikt of hun aantal wordt aangepast aan het aantal vereiste examenonderdelen. De beoordeling moet wel zodanig zijn opgebouwd dat altijd een waardering per kerntaak wordt geleverd en geregistreerd.

Specifieke examenonderdelen

De benaming van alle specifieke examenonderdelen, te weten de kerntaken, zoals opgenomen in het betreffende kwalificatiedossier, worden vermeld op de resultatenlijst, inclusief de bijhorende resultaten.

In artikel 17 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is bepaald dat het examen van een beroepsopleiding met goed gevolg is afgelegd indien onder andere voor alle specifieke examenonderdelen van de betreffende beroepsopleiding een eindwaardering van ten minste het cijfer 6 of ten minste een voldoende is behaald, dan wel op grond van artikel 3b van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vrijstelling is verleend.

Het verdient aanbeveling de bij de kerntaken behorende werkprocessen op de resultatenlijst te vermelden. De werkprocessen kunnen per kerntaak onder de betreffende kerntaak worden vermeld, eventueel met vermelding van bijbehorende resultaten. Daarnaast kan de instelling ervoor kiezen om in de tabel meer informatie over de specifieke examenonderdelen op te nemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de beroepsgerichte moderne vreemde talen en kennistoetsen.

De te hanteren benamingen van de kerntaken en de bijbehorende werkprocessen staan vermeld in het kwalificatiedossier van de betreffende kwalificatie.

Generieke examenonderdelen

Nederlandse taal en rekenen

Voor Nederlandse taal dient, behalve de eindwaardering, ook de waardering van het centraal examen en het instellingsexamen te worden vermeld. De waardering van het centraal examen en het instellingsexamen wordt uitgedrukt in een cijfer met één decimaal, conform artikel 14 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Deze cijfers hoeven niet in letters geschreven te worden. Daarnaast wordt voor Nederlandse taal en rekenen ook het referentieniveau waarin het examen is afgelegd op de resultatenlijst opgenomen.

Het referentieniveau, dat op de resultatenlijst wordt vermeld, dient te zijn het referentieniveau waarop de examenkandidaat het examen heeft afgelegd. De referentieniveaus voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen zijn bepaald in de artikelen 2 en 3 van het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Indien het centraal examen ER voor het onderdeel rekenen is afgelegd, wordt dit vermeld op de resultatenlijst door bij ‘Referentieniveau’ in plaats van het referentieniveau 2F of 3F, ‘2ER’ of ‘3ER’ te vermelden.

Resultatenlijst bij Nederlandse taal en rekenen bij hoger mbo-niveau

Op grond van artikel 3a van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB kunnen examenkandidaten de examens van de examenonderdelen Nederlandse taal en/of rekenen afleggen die behoren bij een hoger mbo-niveau dan het mbo-niveau van de beroepsopleiding waarin hij examen doet. Op de resultatenlijst wordt achter de naam van het betreffende examenonderdeel vermeld op welk niveau het examen is afgelegd.

Engels

Op de resultatenlijst voor mbo-niveau 4 wordt onder generieke examenonderdelen ook het onderdeel Engels vermeld. Voor dit onderdeel dient behalve de eindwaardering ook het taalbeheersingsniveau volgens het Europees Referentiekader (ERK) te worden vermeld. Voorts dient ook de waardering van het centraal examen en het instellingsexamen te worden vermeld. De waardering van het centraal examen en het instellingsexamen wordt uitgedrukt in een cijfer met één decimaal, conform artikel 14 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Deze cijfers hoeven niet in letters geschreven te worden.

Loopbaan en burgerschap

De eindwaardering voor het onderdeel loopbaan en burgerschap wordt conform artikel 15, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB uitgedrukt met de term ‘niet voldaan’ of ‘voldaan’. Aangezien het examen van een beroepsopleiding alleen met goed gevolg is afgelegd als voor het onderdeel loopbaan en burgerschap een eindwaardering ‘voldaan’ is behaald, zal bij het behalen van het diploma ‘voldaan’ op de resultatenlijst worden vermeld.

Extra informatie

Instellingen hebben net als bij het diploma de mogelijkheid om extra informatie op de resultatenlijst te plaatsen.

Examen van overige onderdelen

Resultaten van examinering van onderdelen die in de vrije ruimte van een opleiding zijn gevolgd, maar die niet behoren bij de kwalificatie waarvan het betreffende diploma is behaald, mogen op de resultatenlijst worden vermeld. Deze keuze is aan de instelling. Indien de instelling kiest om deze informatie op de resultatenlijst te vermelden, wordt deze geplaatst in een aparte tabel met de titel ‘Examen van overige onderdelen’. Bovengenoemde resultaten worden niet in de tabel ‘Examenonderdelen behorend bij de kwalificatie’ vermeld, omdat deze overige onderdelen geen deel uitmaken van de betreffende kwalificatie en de resultaten hiervan niet van invloed zijn op de uitslagbepaling van de voornoemde kwalificatie en het daarbij bijbehorende diploma.

De tabel ‘Examen van overige onderdelen’ ziet er als volgt uit:

Examen van overige onderdelen

(Niet van invloed op het behalen van het diploma)

Resultaat

.....

.....

.....

.....

Eventuele wettelijke beroepsvereisten

Indien bij een opleiding ook sprake is van wettelijke beroepsvereisten, zoals bedoeld in artikel 7.2.6 van de WEB, die door de student is behaald, dan dient dit te worden vermeld op het diploma en de resultatenlijst die aan hem of haar wordt uitgereikt.

De tekstpassage over de behaalde wettelijke beroepsvereisten wordt op het diploma vermeld direct voor de regel met de plaats en datum. Op de resultatenlijst worden deze vermeld direct na de tabel ‘Examenonderdelen behorend bij kwalificatie’ en (indien van toepassing) voor de tabel ‘Examen van extra onderdelen’. Tenzij anders is bepaald in een andere (wettelijke) regeling dan de WEB luidt de te vermelden tekstpassage als volgt: ‘De kandidaat heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten vermeld in…’. Achter ‘vermeld in’ moet worden vermeld de (wettelijke) regeling waarin de wettelijke beroepsvereisten is bepaald.

Bijlage 6. behorende bij artikel 3a, eerste lid, van de Regeling modeldiploma mbo

Modelcertificaat verbonden aan een onderdeel van een kwalificatie

Bijlage 257212.png

Bijlage 7. behorende bij artikel 3a, tweede lid, van de Regeling modeldiploma mbo

Modelcertificaat verbonden aan een keuzedeel

Bijlage 257213.png

Bijlage 8. behorende bij artikel 3a, derde lid, van de Regeling modeldiploma mbo

Regels bij het invullen van de modelcertificaten

De kwalificatie, het kwalificatiedossier, het niveau, de Crebo-code, de naam van de examenkandidaat, de geboortedatum en -plaats, de naam van de instelling, de naam van het keuzedeel, eventuele wettelijke beroepsvereisten en de ondertekening moeten, indien van toepassing, worden ingevuld conform de regels voor het invullen van modeldiploma’s mbo, zoals opgenomen in bijlage 4.

Onderdeel

De te vermelden naam van een onderdeel van een kwalificatie is de naam zoals vermeld in het Crebo.

Extra informatie

Instellingen hebben de mogelijkheid om extra informatie op het certificaat te plaatsen. Hierbij kan worden gedacht aan de waardering voor het onderdeel van de kwalificatie of het keuzedeel, de vermelding van bijvoorbeeld de leerweg en de naam van het leerbedrijf. Omwille van de herkenbaarheid van certificaten is het van belang terughoudend te zijn bij het opnemen van extra informatie.

Naar boven