Regeling algemene doorvoervergunning NL007

Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 23-06-2021 t/m 19-02-2024

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 mei 2012, nr. WJZ / 12065785, houdende regels inzake de algemene doorvoervergunning NL007 voor militaire goederen herkomstig van bondgenoten (Regeling algemene doorvoervergunning NL007)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 6a, eerste en tweede lid, en 6b, tweede lid, van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: het Besluit strategische goederen;

 • EORI-nummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 18, van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie;

 • gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen: de lijst van goederen waarop Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is;

 • inspecteur: de directeur-generaal Douane.

§ 2. Algemene doorvoervergunning

Artikel 2

 • 1 De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verleent een algemene doorvoervergunning voor de in artikel 3 bedoelde militaire goederen indien aan de in de artikelen 4, 5, 6 en 7 genoemde voorwaarden is voldaan.

 • 2 Aan de algemene doorvoervergunning zijn de in artikel 8 genoemde voorschriften verbonden.

Artikel 3

De algemene doorvoervergunning NL007 geldt voor militaire goederen zoals opgenomen op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, met uitzondering van de volgende categorieën, waarbij de letter/nummer combinaties verwijzen naar de letter/nummer combinaties als opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen:

 • a. ML1 t/m ML3;

 • b. ML4, onderdeel a;

 • c. ML6, waar het complete voertuigen betreft;

 • d. ML9, waar het complete vaartuigen betreft;

 • e. ML10, waar het complete vliegtuigen of onbemande luchtvaartuigen betreft;

 • f. ML12, waar het complete systemen betreft;

 • g. ML19, waar het complete systemen betreft.

§ 3. Voorwaarden

Artikel 4

De algemene doorvoervergunning NL007 voor de goederen, bedoeld in artikel 3, is verleend onder de voorwaarde dat de doorvoerzending van militaire goederen herkomstig is uit Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, een lidstaat van de Europese Unie of de Noord-Atlantische verdragsorganisatie en niet als eindbestemming heeft een van de genoemde landen of lidstaten of Jemen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Turkije of Oekraïne.

Artikel 5

De algemene doorvoervergunning NL007 is verleend onder de voorwaarde dat voor de uitvoer uit het land van herkomst een geldige uitvoervergunning van de autoriteiten van dat land is afgegeven.

Artikel 6

De algemene doorvoervergunning NL007 is verleend onder de voorwaarde dat de beschikkingsbevoegde, degene die voor hem de douaneformaliteiten verricht, of, indien geen douaneformaliteiten worden verricht, de persoon die de goederen vervoert, naar aanleiding van een verzoek tot registratie als bedoeld in artikel 6b, eerste lid, van het besluit, een geldig registratienummer heeft.

Artikel 7

De algemene doorvoervergunning NL007 is verleend onder de voorwaarde dat er voor het land van eindbestemming van de betrokken militaire goederen geen wapenembargo geldt van de Europese Unie, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa of de Verenigde Naties.

§ 4. Voorschriften

Artikel 8

 • 1 Aan het gebruik van de algemene doorvoervergunning NL007 zijn de volgende voorschriften verbonden:

  • a. bij elke doorvoer wordt op de documenten die de zending begeleiden duidelijk zichtbaar een omschrijving vermeld van de door te voeren goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

  • b. bij elke doorvoer wordt op de documenten die de zending begeleiden duidelijk zichtbaar vermeld:

   • 1°. het registratienummer en, indien de geregistreerde hierover beschikt, het EORI-nummer;

   • 2°. het land van herkomst en eindbestemming;

   • 3°. NL007.

 • 2 De geregistreerde gebruiker van deze algemene doorvoervergunning dient, indien de inspecteur daarom verzoekt, aan te tonen dat er een uitvoervergunning in het land van herkomst is afgegeven voor de zendingen waarvoor gebruik wordt gemaakt van deze algemene doorvoervergunning.

 • 3 De geregistreerde gebruiker van deze algemene doorvoervergunning NL007 is verplicht de administratie en alle op de leverantie betrekking hebbende documenten gedurende een termijn van zeven jaren te bewaren.

§ 5. Verzoek tot registratie en melding eerste gebruik

Artikel 9

 • 1 Een beschikkingsbevoegde, degene die voor hem de douaneformaliteiten verricht, of, indien geen douaneformaliteiten worden verricht, de persoon die de goederen vervoert, dient een verzoek tot registratie ten minste twee weken voor het eerste gebruik van de algemene doorvoervergunning NL007 schriftelijk in bij de inspecteur.

 • 2 Het verzoek tot registratie bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van de beschikkingsbevoegde, en, indien de beschikkingsbevoegde hierover beschikt, het EORI-nummer.

 • 3 De melding eerste gebruik bevat de voorgenomen datum van het eerste gebruik van de algemene doorvoervergunning NL007.

§ 6. Rapportage

Artikel 10

De geregistreerde gebruiker rapporteert aan de inspecteur binnen twee maanden na afloop van elk half kalenderjaar over het gebruik van de algemene doorvoervergunning NL007, door middel van een overzicht waarin de volgende informatie staat:

 • a. de omschrijving van de militaire goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

 • b. het aantal doorgevoerde militaire goederen;

 • c. de datum van de levering;

 • d. het land van herkomst en van eindbestemming en, indien bekend, de naam en het adres van de ontvanger en eindgebruiker van de militaire goederen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 mei 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Naar boven