Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Regeling houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES gestelde regels (Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Artikel 2

Het bedrag bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt voor de diensten, bedoeld in de onderdelen f en m van bijlage A bij de wet, vastgesteld op USD 11.000, voor de diensten, bedoeld in onderdeel j van die bijlage, op USD 3.000, en voor de overige diensten, bedoeld in die bijlage, op nihil.

Artikel 4

 • 1 Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 2.12, eerste lid, van de wet voor de verificatie van de identiteit van natuurlijke personen worden aangewezen:

  • a. een van de volgende, in het land van uitgifte geldige documenten:

   • 1°. een rijbewijs;

   • 2°. een identiteitskaart;

   • 3°. een reisdocument of paspoort;

  • b. het origineel van een geldige verblijfsvergunning, vergezeld van een geldig paspoort;

  • c. een kopie van een geldige verblijfsvergunning, vergezeld van een kopie van een geldig paspoort en een verklaring van de bevoegde autoriteiten ter zake.

 • 2 Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 2.12, eerste lid, van de wet voor de verificatie van de identiteit van een rechtspersoon opgericht naar het recht van de openbare lichamen die in de openbare lichamen zijn zetel heeft of een buitenlandse rechtspersoon die in de openbare lichamen is gevestigd worden aangewezen:

  • a. een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid;

  • b. een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in de openbare lichamen gevestigde advocaat, notaris, kandidaat-notaris.

 • 3 Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 2.12, tweede lid, van de wet voor de verificatie van de identiteit van een buitenlandse rechtspersoon die niet in een openbaar lichaam is gevestigd worden aangewezen:

  • a. een gewaarmerkt uittreksel uit het register van instelling vergelijkbaar met de Kamer van Koophandel en Nijverheid, dat voldoet aan het vierde lid;

  • b. een verklaring, afgegeven door een van de cliënt onafhankelijke functionaris uit het land van vestiging, die de betrouwbaarheid van deze verklaring op grond van de aard van zijn functie voldoende kan waarborgen, die voldoet aan het vierde lid.

 • 4 In het uittreksel of de verklaring, bedoeld in het derde lid, moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

  • a. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het volledige adres, de plaats van vestiging, land van zetel, en indien de rechtspersoon bij een Kamer van Koophandel en Nijverheid, of soortgelijke instantie, is geregistreerd, het registratienummer en het land of eilandgebied waarin een zodanige Kamer, of soortgelijke instantie, is ingesteld;

  • b. van alle gemachtigden en vertegenwoordigers: de naam, de geboortedatum en het document aan de hand waarvan identificatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 5

 • 2 De Landelijk officier van justitie inzake de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding bepaalt de wijze waarop een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend.

 • 3 De Landelijk officier van justitie inzake de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding geleidt een verzoek als bedoeld in het eerste lid door naar het Meldpunt tenzij naar zijn oordeel:

Artikel 6

De indicatoren, bedoeld in artikel 3.4 van de wet, worden met betrekking tot transacties in verband met het afnemen van de diensten, bedoeld in bijlage A van de wet, vastgesteld zoals opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

Artikel 7

Artikel 9

Het model voor het aangifteformulier voor de aanmelding van een grensoverschrijdend geldtransport, bedoeld in de artikelen 4.2, vijfde lid, en 4.3, vijfde lid, is vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage E, waarbij naar keuze gebruik kan worden gemaakt van de Nederlandstalige, de Engelstalige, de Papiamentstalige of de Spaanstalige versie van het formulier.

Artikel 10

Van de artikelen 4.2, eerste lid, en 4.3, eerste lid, zijn vrijgesteld beroepsvervoerders voor zover zij geld transporteren in opdracht van De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Bijlage A. Indicatoren voor ongebruikelijke transacties als bedoeld in artikel 6

Dienst

Toepasselijke indicatoren 1

diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de wet

(kredietinstellingen, geldtransactiekantoren, e.a.).

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Een girale transactie voor een bedrag van boven de USD 250.000.

– Een contante transactie voor een bedrag van boven de USD 11.000.

– Een contante storting voor een bedrag van USD 11.000 of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).

– Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van USD 11.000 of meer.

– Een geldtransfer voor een bedrag van USD 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een dienstverlener die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere dienstverlener waarop de meldingsplicht, bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.

diensten als bedoeld in onderdeel e van bijlage A bij de wet

(levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan USD 11.000 bedraagt.

– Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan USD 6.000 in contanten bedraagt.

– de premie/koopsombetaling bedraagt meer dan USD 140.000.

diensten als bedoeld in onderdeel f van bijlage A bij de wet

(levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Een contante uitkering van boven USD 11.000.

– Een uitkering van boven USD 50.000 op een rekening bij een bank buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen 5 jaar na het sluiten van de verzekering.

diensten als bedoeld in onderdeel h van bijlage A bij de wet

(creditcard bedrijven en kredietinstellingen e.a.)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Contante storting door de cliënt in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba ten gunste van een creditcardrekening boven USD 2.000.

– Gebruik van de creditcard in verband met transacties boven USD 11.000 in of vanuit het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

diensten als bedoeld in onderdeel j van bijlage A bij de wet

(casino’s)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven USD 5.000.

– Transacties boven USD 5.000.

diensten als bedoeld in onderdeel k van bijlage a bij de wet

(trustkantoren)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.000 of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gaan waarbij de persoon die de meldingsverplichting heeft direct of indirect betrokken is.

– Transacties van USD 50.000 en hoger waaronder begrepen de aankoop of het verzilveren door cliënt van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen.

– Transacties van USD 500.000 en hoger waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken.

diensten als bedoeld in onderdeel m van bijlage A bij de wet

(handelaren in zaken van grote waarde)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Transacties waarbij zaken worden verkocht tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling waarbij het contant te betalen bedrag USD 11.000 of meer bedraagt

diensten als bedoeld in onderdelen l, n en o van bijlage A bij de wet

(de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, accountants en bemiddelaars in onroerende zaken)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Transacties waarbij USD 11.000 of meer wordt betaald aan of door tussenkomst van beroepsbeoefenaren in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de wet

(beleggingsinstellingen)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.000 te boven gaan waarbij de verlener van beheersdiensten direct of indirect betrokken is.

– Transacties waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken van USD 50.000 en hoger;

– Girale transacties van USD 2.000.000 en hoger

diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de wet

(administrateurs beleggingsinstellingen)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.000 te boven gaan waarbij de verlener van beheersdiensten direct of indirect betrokken is.

– Girale transacties van USD 5.000.000 en hoger.

1 Waar de genoemde bedragen in Amerikaanse dollar staan vermeld is ook bedoeld de tegenwaarde daarvan in een vreemde valuta.

Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het meldpunt worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.

Bijlage B. Risicofactoren als bedoeld in artikel 7, eerste lid

Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van risicofactoren die dienstverleners ten minste in overweging moeten nemen wanneer zij bepalen in welke mate cliëntenonderzoeksmaatregelen moeten worden toegepast overeenkomstig artikel 2.5, tweede lid, van de wet:

 • 1. het doel van een rekening of een relatie;

 • 2. de omvang van de activa die door een cliënt worden gedeponeerd of de omvang van de gesloten transacties;

 • 3. de regelmaat of de duur van de zakelijke relatie.

Bijlage C. Risicofactoren als bedoeld in artikel 7, tweede lid

Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van risicofactoren van potentieel lager risico als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid van de wet:

 • 1. Cliëntgebonden risicofactoren:

  • a. beursgenoteerde vennootschappen die onderworpen zijn aan informatievereisten (op grond van het beursreglement of krachtens wettelijke of afdwingbare middelen) welke voorschriften omvatten om toereikende transparantie betreffende de uiteindelijk begunstigden te garanderen;

  • b. overheden of overheidsbedrijven;

  • c. cliënten die inwoner zijn van geografische gebieden met een lager risico als vermeld in punt 3).

 • 2. Product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden risicofactoren:

  • a. levensverzekeringspolissen met een lage premie;

  • b. pensioenverzekeringsovereenkomsten die geen afkoopclausule bevatten en niet als zekerheidstelling kunnen dienen;

  • c. een pensioenstelsel, een pensioenfonds of een soortgelijk stelsel dat pensioenen uitkeert aan werknemers, waarbij de bijdragen worden ingehouden op het loon en de regels van het stelsel de deelnemers niet toestaan hun rechten uit hoofde van het stelsel over te dragen;

  • d. financiële producten of diensten die op passende wijze bepaalde en beperkte diensten voor bepaalde soorten cliënten omvatten, om voor financiële inclusiedoeleinden de toegang te vergroten;

  • e. producten waarbij het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering wordt beheerd door andere factoren zoals bestedingslimieten of transparantie van eigendom (bv. bepaalde soorten elektronisch geld).

 • 3. Geografische risicofactoren – registratie, vestiging of woont in:

  • a. landen met doeltreffende AML/CFT-systemen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;

  • b. landen die volgens geloofwaardige bronnen een laag niveau van corruptie of andere criminele activiteit hebben;

  • c. landen die volgens geloofwaardige bronnen zoals wederzijdse beoordelingen, gedetailleerde evaluatierapporten, of gepubliceerde follow-uprapporten, voorschriften inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering hebben die beantwoorden aan de herziene FATF-aanbevelingen en die voorschriften effectief ten uitvoer leggen.

Bijlage D. Risicofactoren als bedoeld in artikel 7, derde lid

Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van risicofactoren van potentieel hoger risico als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid van de wet:

 • 1. Een zakelijke relatie die een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt als bedoeld in 2.10, eerste lid, van de wet:

  • a. de zakelijke relatie vindt in ongebruikelijke omstandigheden plaats;

  • b. cliënten die inwoner zijn van geografische gebieden met een hoger risico als vermeld in punt 3);

  • c. rechtspersonen of juridische constructies die vehikels zijn voor het aanhouden van persoonlijke activa;

  • d. vennootschappen met gevolmachtigde aandeelhouders of met aandelen aan toonder;

  • e. bedrijven waar veel geldverkeer in contanten plaatsvindt;

  • f. de eigendomsstructuur van de vennootschap lijkt ongebruikelijk of buitensporig complex gezien de aard van de vennootschapsactiviteit;

 • 2. Een transactie die naar haar aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt als bedoeld 2.10, eerste lid, van de wet:

  • a. private banking;

  • b. producten of transacties die anonimiteit bevorderen;

  • c. met zakelijke relaties of transacties, die zonder bepaalde garanties, op afstand of langs elektronische weg plaatsvindt en niet door de relevante nationale autoriteiten is gereglementeerd, erkend, goedgekeurd of aanvaard;

  • d. betalingen die worden ontvangen van onbekende of niet-verbonden derden;

  • e. nieuwe producten en nieuwe zakelijke praktijken, daaronder begrepen nieuwe leveringsmechanismen, en het gebruik van nieuwe of in ontwikkeling zijnde technologieën voor zowel nieuwe als reeds bestaande producten;

  • f. transacties in verband met aardolie, wapens, edele metalen, tabaksproducten, culturele kunstvoorwerpen en andere artikelen van archeologisch, historisch, cultureel en religieus belang of met grote wetenschappelijke waarde, alsook ivoor en beschermde (dier)soorten.

 • 3. Een staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft die een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt:

  • a. landen die op basis van geloofwaardige bronnen zoals wederzijdse beoordelingen, gedetailleerde evaluatierapporten, of gepubliceerde follow-uprapporten, worden aangemerkt als een land zonder effectieve AML/CFT-systemen;

  • b. landen die volgens geloofwaardige bronnen significante niveaus van corruptie of andere criminele activiteit hebben;

  • c. landen waarvoor sancties, embargo's of soortgelijke maatregelen gelden die bijvoorbeeld door de Europese Unie of de Verenigde Naties zijn uitgevaardigd;

  • d. landen die financiering of ondersteuning verschaffen voor terroristische activiteiten, of op het grondgebied waarvan als terroristisch aangemerkte organisaties actief zijn.

Bijlage E. Model aanmeld- of kennisgevingformulier voor grensoverschrijdende geldtransporten als bedoeld in artikel 9

Bijlage 266057.png
Bijlage 266058.png
Bijlage 266059.png
Bijlage 266060.png
Bijlage 266061.png
Bijlage 266062.png
Bijlage 266063.png
Bijlage 266064.png
Bijlage 266065.png
Bijlage 266066.png
Bijlage 266067.png
Bijlage 266068.png
Bijlage 266069.png
Bijlage 266070.png
Bijlage 266071.png
Bijlage 266072.png
Bijlage 266073.png
Bijlage 266074.png
Bijlage 266075.png
Bijlage 266076.png
Bijlage 266077.png
Bijlage 266078.png
Bijlage 266079.png
Bijlage 266080.png
Bijlage 266081.png
Bijlage 266082.png
Bijlage 266083.png
Bijlage 266084.png
Bijlage 266085.png
Bijlage 266086.png
Bijlage 266087.png
Bijlage 266088.png
Bijlage 266089.png
Bijlage 266090.png
Bijlage 266091.png
Bijlage 266092.png
Bijlage 266093.png
Bijlage 266094.png
Bijlage 266095.png
Bijlage 266096.png
Bijlage 266097.png
Bijlage 266098.png
Bijlage 266099.png
Bijlage 266100.png
Bijlage 266101.png
Bijlage 266102.png
Bijlage 266103.png
Bijlage 266104.png
Bijlage 266105.png
Bijlage 266106.png
Bijlage 266107.png
Bijlage 266108.png
Bijlage 266109.png
Bijlage 266110.png
Bijlage 266111.png
Bijlage 266112.png
Bijlage 266113.png
Bijlage 266114.png
Bijlage 266115.png
Bijlage 266116.png
Bijlage 266117.png
Bijlage 266118.png
Bijlage 266119.png
Bijlage 266120.png
Bijlage 266121.png
Bijlage 266122.png
Bijlage 266123.png
Bijlage 266124.png
Bijlage 266125.png
Bijlage 266126.png
Bijlage 266127.png
Bijlage 266128.png
Bijlage 266129.png
Bijlage 266130.png
Bijlage 266131.png
Bijlage 266132.png
Bijlage 266133.png
Bijlage 266134.png

Bijlage F. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdeel k van bijlage a bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: trustkantoren) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

[Vervallen per 01-07-2021]

Bijlage G. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdeel m van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: handelaren in zaken grote waarde) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

[Vervallen per 01-07-2021]

Bijlage H. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdelen l, n en o van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: de vrije beroepsbeoefenaren, t.w. de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, accountants en bemiddelaars in onroerende zaken) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

[Vervallen per 01-07-2021]

Bijlage I. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: beleggingsinstellingen) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

[Vervallen per 01-07-2021]

Bijlage J. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: administrateurs beleggingsinstellingen) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

[Vervallen per 01-07-2021]

Bijlage K. Model aangifteformulier voor grensoverschrijdende geldtransporten

[Vervallen per 01-07-2021]

(Bijlage als bedoeld in artikel 9)
Naar boven