Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Regeling houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES gestelde regels (Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Artikel 2

Het bedrag bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt voor de diensten, bedoeld in de onderdelen f en m van bijlage A bij de wet, vastgesteld op USD 11.000, voor de diensten, bedoeld in onderdeel j van die bijlage, op USD 3.000, en voor de overige diensten, bedoeld in die bijlage, op nihil.

Artikel 4

 • 1 Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 2.12, eerste lid, van de wet voor de verificatie van de identiteit van natuurlijke personen worden aangewezen:

  • a. een van de volgende, in het land van uitgifte geldige documenten:

   • 1°. een rijbewijs;

   • 2°. een identiteitskaart;

   • 3°. een reisdocument of paspoort;

  • b. het origineel van een geldige verblijfsvergunning, vergezeld van een geldig paspoort;

  • c. een kopie van een geldige verblijfsvergunning, vergezeld van een kopie van een geldig paspoort en een verklaring van de bevoegde autoriteiten ter zake.

 • 2 Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 2.12, eerste lid, van de wet voor de verificatie van de identiteit van een rechtspersoon opgericht naar het recht van de openbare lichamen die in de openbare lichamen zijn zetel heeft of een buitenlandse rechtspersoon die in de openbare lichamen is gevestigd worden aangewezen:

  • a. een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid;

  • b. een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in de openbare lichamen gevestigde advocaat, notaris, kandidaat-notaris.

 • 3 Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 2.12, tweede lid, van de wet voor de verificatie van de identiteit van een buitenlandse rechtspersoon die niet in een openbaar lichaam is gevestigd worden aangewezen:

  • a. een gewaarmerkt uittreksel uit het register van instelling vergelijkbaar met de Kamer van Koophandel en Nijverheid, dat voldoet aan het vierde lid;

  • b. een verklaring, afgegeven door een van de cliënt onafhankelijke functionaris uit het land van vestiging, die de betrouwbaarheid van deze verklaring op grond van de aard van zijn functie voldoende kan waarborgen, die voldoet aan het vierde lid.

 • 4 In het uittreksel of de verklaring, bedoeld in het derde lid, moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

  • a. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het volledige adres, de plaats van vestiging, land van zetel, en indien de rechtspersoon bij een Kamer van Koophandel en Nijverheid, of soortgelijke instantie, is geregistreerd, het registratienummer en het land of eilandgebied waarin een zodanige Kamer, of soortgelijke instantie, is ingesteld;

  • b. van alle gemachtigden en vertegenwoordigers: de naam, de geboortedatum en het document aan de hand waarvan identificatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 5

 • 2 De Landelijk officier van justitie inzake de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding bepaalt de wijze waarop een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend.

 • 3 De Landelijk officier van justitie inzake de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding geleidt een verzoek als bedoeld in het eerste lid door naar het Meldpunt tenzij naar zijn oordeel:

Artikel 6

De indicatoren, bedoeld in artikel 3.4 van de wet, worden met betrekking tot transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld in de in onderstaande tabel genoemde onderdelen van bijlage A bij de wet, vastgesteld zoals opgenomen in de daarbij vermelde bijlagen bij deze regeling:

Onderdelen van bijlage A bij de wet waarin diensten zijn vermeld

Bijlagen bij deze regeling waarin indicatoren zijn opgenomen

a tot en met d, g, i en p tot en met w

A, I en J

e

B

f

C

h

D

j

E

k

F

m

G

l, n en o

H

Artikel 7

 • 1 De indicatoren in bijlagen B en C bij deze regeling blijven buiten toepassing in gevallen waarin ter voldoening aan toezeggingen omtrent pensioen door de werkgever aan werknemers, verbonden aan zijn onderneming:

  • a. door de werkgever overeenkomsten van verzekering zijn gesloten met een verzekeraar die ingevolge de Wet financiële markten BES het bedrijf van levensverzekeraar mag uitoefenen;

  • b. door de werknemers zelf overeenkomsten, bedoeld in onderdeel a, zijn gesloten, daartoe door de werkgever geheel of ten dele in staat gesteld.

Artikel 8

De indicatoren, bedoeld in bijlagen B en C bij deze regeling blijven voorts buiten toepassing ten aanzien van:

 • a. het sluiten van overeenkomsten van verzekeringen door een pensioenfonds als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Pensioenwet BES tot het overdragen of het herverzekeren van het uit de door het pensioenfonds aangegane verplichtingen voortspruitende risico;

 • b. het sluiten van overeenkomsten van overlijdensrisicoverzekeringen en andere verzekeringen zonder premievrije of afkoopwaarde;

 • c. ten aanzien van transacties waarvoor nog slechts een offerte is uitgebracht die nog niet door de verzekeringnemer is aanvaard.

Artikel 9

Het model voor het aangifteformulier voor de aanmelding van een grensoverschrijdend geldtransport, bedoeld in artikel 4.2, tweede lid, van de wet, is vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage K, waarbij naar keuze gebruik kan worden gemaakt van de Nederlandstalige, de Engelstalige, de Papiamentstalige of de Spaanstalige versie van het formulier.

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Bijlage A. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: kredietinstellingen, geldtransactiekantoren, e.a.) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta. In deze bijlage wordt onder buitenland verstaan: een deel van het Koninkrijk, niet zijnde het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba, dan wel een andere Staat.

I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  • 1. Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld;

 • B. Contante transacties:

  • 1. Transacties boven 140.000;

  • 2. Transacties boven 11.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in grotere coupures;

  • 3. Transacties boven 11.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in een andere valuta;

  • 4. Transacties boven 11.000 betreffende aankoop en/of verzilveren door cliënt van cheques, traveller-cheques of soortgelijke betaalmiddelen;

  • 5. Transacties boven 11.000 waarbij effecten zijn betrokken;

  • 6. Transacties boven 11.000 die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. ongeteld;

   • b. in vreemde valuta;

   • c. niet gestort op eigen rekening;

   • d. overboeking naar buitenlandse rekening;

 • C. Money transfer transacties:

  • 1. Contante transacties boven USD 2.800, waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door middel van een credit- of debitcard dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door storting op rekening.

  • 2. Transacties boven USD 2.800 waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.

 • D. Girale transacties:

  • 1. Transacties door niet-rekeninghouders boven 11.000 bestemd voor het buitenland;

 • E. Transacties met aangewezen landen:

  Transacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering.

 • F. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.

II. Melding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situaties van toepassing zijn (subjectieve indicatoren):

 • A. Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

 • B. Nieuwe rekeningen:

  • 1. Rekeningen waarbij wordt voldaan aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. niet-ingezetene van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

   • b. identificatieproblemen;

   • c. ongewoon conditie-aanbod;

   • d. opvallend aantal rekeningen.

 • C. Transacties waarbij leningen, garanties of borgtochten zijn betrokken:

  Transacties boven 140.000 betreffende een verstrekte dan wel een voorgenomen lening, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

  • b. zekerheden die door de kredietinstelling of door derden worden aangehouden, waarvan de herkomst niet is te verifiëren of die niet in overeenstemming zijn met (bedrijfs)activiteiten van cliënt;

  • c. zekerheidstellingen door derden die geen zichtbare relatie hebben tot cliënt;

  • d. gebruik niet in overeenstemming met het doel van de verstrekte lening;

  • e. onverwacht en onverklaarbare oplossing van een (probleem)lening;

  • f. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen van onbekende derden of zonder indicatie van de opdrachtgever.

 • D. Transacties waarbij cheques, traveller-cheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken:

  Transacties boven 56.000 waaronder begrepen de aankoop en/of het verzilveren door cliënt van cheques, traveller-cheques of soortgelijke betaalmiddelen, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a. uit en/of naar het buitenland;

  • b. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

  • c. transactie a-typisch voor cliënt;

  • d. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen, of vice-versa;

  • e. geëndosseerd op naam cliënt;

  • f. opvallend aantal rekeningen;

  • g. cliënt handelt als stroman;

  • h. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo;

  • i. ongewoon conditie-aanbod.

 • E. Transacties waarbij effecten zijn betrokken:

  Transacties met effecten boven 11.000 waaronder begrepen de fysieke in- of uitlevering van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a. uit en/of naar het buitenland;

  • b. identificatieproblemen;

  • c. ongewoon conditie-aanbod;

  • d. transactie a-typisch voor cliënt;

  • e. cliënt handelt als stroman;

  • f. cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;

  • g. cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;

  • h. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

  • i. cliënt niet eerder op kantoor geweest;

  • j. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen of vice-versa.

 • F. Contante transacties:

  • 1. Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen;

  • 2. Transacties boven 11.000 die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. identificatieproblemen;

   • b. ongewoon conditie-aanbod;

   • c. transactie a-typisch voor cliënt;

   • d. kleine coupures;

   • e. ongebruikelijke verpakking;

   • f. frequente storting door niet-rekeninghouder;

   • g. cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;

   • h. cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;

   • i. cliënt handelt als stroman;

   • j. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

   • k. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;

   • l. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen, of vice-versa;

   • m. cliënt levert, zonder dat dit in relatie staat tot de (bedrijfs)activiteiten, ongeteld geld aan;

   • n. bedrag wordt door cliënt niet gestort op eigen rekening of rekening werkgever;

   • o. bedrag wordt gestort ten gunste van een rekening bij een bank in het buitenland.

  • 3. Transacties boven 2.800 waarbij gelden ter beschikking worden gesteld bij een financiële instelling in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba dan wel in het buitenland voor een niet-rekeninghouder, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs) activiteiten;

   • b. identificatieproblemen;

   • c. transactie a-typisch voor cliënt;

   • d. cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;

   • e. cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;

   • f. cliënt handelt als stroman.

 • G. Girale transacties:

  • 1. Transacties boven 560.000 die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. uit en/of naar het buitenland;

   • b. identificatieproblemen;

   • c. opvallend aantal rekeningen;

   • d. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

   • e. transactie a-typisch voor cliënt;

   • f. ongewoon conditie-aanbod;

   • g. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo;

   • h. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen, of vice-versa;

   • i. niet op eigen rekening cliënt;

   • j. naar het buitenland zonder opgave van begunstigde dan wel onder code naam.

   • k. [vervallen].

  • 2. Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmede melding wil voorkomen.

 • H. Geldovermakingen:

  Ontvangen geldovermakingen waarbij de verzendende financiële onderneming de informatie over de betaler in de zin van artikel 4:19 van de Wet financiële markten BES niet of niet geheel heeft verstrekt, indien diezelfde financiële onderneming recentelijk dit vaker heeft verzuimd.

Bijlage B. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdeel e van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):

 • 1. Een (aanvraag voor een) levensverzekering die in verband met witwassen of financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld, moet ook aan het Meldpunt worden gemeld;

 • 2. De eerste premie of de koopsom wordt contant betaald en bedraagt meer dan 56.000.

 • 3. Transacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering.

 • 4. Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.

II. Melding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situaties van toepassing zijn (subjectieve indicatoren):

 • 1. (Aanvraag voor) een levensverzekering waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financiering van terrorisme;

 • 2. Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan 14.000 bedraagt en die voldoen aan drie of meer van de volgende indicatoren:

  • a. de verzekeringnemer heeft woonplaats buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • b. de verzekeringnemer geeft geen (eigen) vaste woonplaats op;

  • c. de eerste premiebetaling of de koopsomstorting vindt plaats vanaf een rekening bij een bank buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • d. de looptijd van de verzekering is 3 jaar of minder, tenzij het kapitaalverzekering betreft ter dekking van pensioenaanspraken, waarvan de regeling is vastgelegd in een pensioenbrief waarin duidelijk omschreven is dat de regeling voortvloeit uit een dienstbetrekking;

  • e. de premie/koopsombetaling bedraagt meer dan 140.000;

  • f. de verzekeringnemer heeft in het lopende kalenderjaar reeds drie of meer koopsompolissen tegen contante betaling bij uw maatschappij of, in geval van tussenpersonen, door uw bemiddeling gesloten;

  • g. betaling in kleine coupures, met ongeteld geld, in ongewone verpakking, in vreemde valuta, met postwissels, cheques of andere waardepapieren;

  • h. er zijn problemen bij de identificatie;

  • i. de verzekering wijkt sterk af van wat van deze verzekeringsnemer, alle omstandigheden in aanmerking genomen, verwacht werd of mag worden (gezien inkomen, beroep, eerder gesloten verzekeringen), m.a.w. de verzekering is ongewoon voor de verzekeringnemer;

  • j. de verzekeringnemer accepteert zeer onvoordelige voorwaarden, die niet samenhangen met gezondheid of leeftijd;

  • k. een (reëel) verzekerd belang kan niet worden verklaard.

Bijlage C. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdeel f van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):

 • 1. Een uitkering uit levensverzekering die in verband met witwassen of financiering van terrorisme, aan politie of justitie wordt gemeld, moet ook aan het Meldpunt worden gemeld;

 • 2. Een uitkering van boven 56.000 op een rekening bij een bank buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen 5 jaar na het sluiten van de verzekering;

 • 3. Een uitkering van boven 56.000 in verband met de verzekering die binnen 2 jaar voor de expiratiedatum, de belening of de afkoop is overgedragen, of waarvan de begunstiging binnen die periode is gewijzigd (deze indicator is niet van toepassing op een overdracht aan, dan wel de begunstigingswijziging t.b.v. een kind of kleinkind);

 • 4. Een contante uitkering van boven 28.000.

 • 5. Transacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering.

 • 6. Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.

II. Melding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situaties van toepassing zijn (subjectieve indicatoren):

Er bestaat aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband houdt met witwassen of financiering van terrorisme.

Bijlage D. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdeel h van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: ondermeer creditcard bedrijven en kredietinstellingen) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht:

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  Transacties die in verband met witwassen of financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld;

 • B. Storting door cliënt:

  Contante storting door de cliënt in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba ten gunste van een creditcardrekening boven USD 2.800.

 • C. Gebruik van creditcards:

  Gebruik van de creditcard in verband met transacties boven USD 11.000 in of vanuit het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

 • D. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.

II. Melding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situaties van toepassing zijn:

 • A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

 • B. Ontduiken grensbedrag:

  Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Bijlage E. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdeel j van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: casino’s) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta;

 • de transacties gelden ook met betrekking tot loterijen.

I. Melding verplicht:

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

 • B. Depot:

  Het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven USD 11.000.

 • C. Girale transacties:

  Transacties boven USD 11.000.

 • D. Verkoop van speelpenningen:

  • 1. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan USD 11.000 tegen inlevering van buitenlandse munten of bankbiljetten.

  • 2. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan USD 11.000 tegen inlevering van één of meer cheques.

II. Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zljn:

 • A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

 • B. Ontduiken grensbedrag:

  Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Bijlage F. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdeel k van bijlage a bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: trustkantoren) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Voor alle indicatoren geldt dat melding verplicht is van transacties of voorgenomen transacties;

I. Melding verplicht:

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  Transacties die in verband met witwassen en/of de financiering van terroristische activiteiten aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

 • B. Transacties, contant of betaald met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen:

  Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.600 of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gaan waarbij de persoon die de meldingsverplichting heeft direct of indirect betrokken is.

II. Melding verplicht indien de financiele dienstverlener oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

 • A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering terrorisme:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terroristische activiteiten.

 • B. Transacties waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken:

  Transacties van USD 56.000 en hoger waaronder begrepen de aankoop of het verzilveren door cliënt van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen (hierna ‘cheques’), die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

  • b. transactie a-typisch voor cliënt;

  • c. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande cheque(s) met grote bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen het profiel van de cliënt;

  • d. geëndosseerd op naam cliënt;

  • e. opvallend aantal rekeningen;

  • f. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cliënt;

  • g. ongewoon conditie aanbod.

 • C. Girale transacties:

  Transacties van USD 560.000 en hoger die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a. identificatieproblemen;

  • b. opvallend aantal rekeningen;

  • c. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met het profiel van de cliënt;

  • d. transactie a-typisch voor cliënt;

  • e. ongewoon conditieaanbod;

  • f. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cliënt;

  • g. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen de activiteiten van de cliënt;

  • h. bij de transactie wordt gebruik gemaakt van een borg- of zekerheidstelling of derdenrekening;

  • i. inkomende transactie zonder opgave van de opdrachtgever dan wel onder code naam;

  • j. de grondslag van de transactie is niet gedocumenteerd dan wel de transactie ontbeert een geldige juridische titel;

  • k. de transactie loopt via de bankrekening van de cliënt, maar is voor rekening en risico van een derde (‘fiduciair’ gebruik van de rekening).

 • D. Ontduiken grensbedrag:

  Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Bijlage G. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdeel m van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: handelaren in zaken grote waarde) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  Transacties die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

 • B. Contante transacties:

  Transacties waarbij voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen worden verkocht tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling waarbij het contant te betalen bedrag 11.000 of meer bedraagt. Onder contante betalingen vallen mede contante stortingen op een bankrekening van de dienstverlener.

II. Melding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situaties van toepassing zijn (subjectieve indicatoren):

 • A. Vermoedelijke witwas transacties of financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of met financiering van terrorisme.

 • B. Ontduiken grensbedrag:

  Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Bijlage H. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdelen l, n en o van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: de vrije beroepsbeoefenaren, t.w. de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, accountants en bemiddelaars in onroerende zaken) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  Transacties die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

 • B. Contante transacties:

  Transacties waarbij 11.000 of meer wordt betaald aan of door tussenkomst van beroepsbeoefenaren in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen.

II. Melding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situaties van toepassing zijn (subjectieve indicatoren):

 • A. Vermoedelijke witwas transacties of financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

 • B. Ontduiken grensbedrag:

  Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

 • C. Transacties waarbij onroerende zaken zijn betrokken:

  Transacties die voldoen aan een of meer van de volgende indicatoren:

  • a. de eigendom van de onroerende zaak is niet transparant;

  • b. bij de aan- of verkoop van een onroerende zaak wordt het verzoek gedaan om een taxatiewaarde vast te stellen die sterk afwijkt van de werkelijke waarde;

  • c. de koopsom wijkt sterk af van de normale marktontwikkelingen;

  • d. bij ABC-transacties is een niet-draagkrachtige partij betrokken of de koopsommen wisselen sterk;

  • e. er is sprake van onduidelijkheid over de financiering of de financieringsovereenkomst.

Bijlage I. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: beleggingsinstellingen) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  Transacties die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

 • B. Contante transacties:

  Alle contante transacties die het bedrag van 5.600 te boven gaan waarbij de verlener van beheersdiensten direct of indirect betrokken is.

 • C. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.

II. Melding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situaties van toepassing zijn (subjectieve indicatoren):

 • A. Vermoedelijk witwas transacties:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of met financiering van terrorisme.

 • B. Transacties waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken:

  Transacties van 56.000 en hoger waaronder begrepen het aanbieden of aanvragen of het verzilveren door investeerder van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen (hierna ‘cheques’), die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a. a. transactie a-typisch voor investeerder;

  • b. investeerder vraagt om een cheque ten name van een derde ingeval van gehele of gedeeltelijke verkoop van zijn investering in de beleggingsinstelling;

  • c. cheque geëndosseerd aan de investeerder ter betaling van aankoop van een investering in de beleggingsinstelling door investeerder;

  • d. identificatieproblemen;

  • e. ongebruikelijk patroon van aankoop/aankopen en verkoop/verkopen door de investeerder van investering in de beleggingsinstelling;

  • f. ongewoon conditie aanbod.

 • C. Girale transacties van 2.800.000 en hoger die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a. identificatieproblemen;

  • b. ongebruikelijk patroon van aankoop/aankopen en verkoop/verkopen door de investeerder van investeringen in de beleggingsinstelling;

  • c. transactie a-typisch voor investeerder;

  • d. ongewoon conditieaanbod;

  • e. betaling van een investering in de beleggingsinstelling geschiedt middels meerdere betalingen achter elkaar in plaats van middels een betaling;

  • f. uitbetaling van de opbrengst van gehele of gedeeltelijke verkoop van een investering dient in meerdere transacties achter elkaar te geschieden op verzoek van de investeerder;

  • g. opbrengsten van de investering bij gehele of gedeeltelijke verkoop worden niet overgeboekt op de eigen rekening van de investeerder;

  • h. overboeking van de opbrengsten van de gehele of gedeeltelijke verkoop van de investering in de beleggingsinstelling zonder opgave van begunstigde dan wel onder code naam;

  • i. overboeking naar de beleggingsinstelling ter betaling van de investering zonder opgave van de opdrachtgever dan wel onder code naam.

 • D. Voorkeur van de investeerder voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmede melding wil voorkomen.

Bijlage J. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: administrateurs beleggingsinstellingen) (bijlage als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Voor alle indicatoren geldt:

 • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  Transacties die in verband met witwassen en of met de financiering van terroristische activiteiten aan de politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

 • B. Contante transacties:

  Alle contante transacties die het bedrag van 5.600 te boven gaan waarbij de verlener van beheersdiensten direct of indirect betrokken is.

 • C. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme:

  Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.

II. Melding verplicht indien de financiële dienstverlener oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn (subjectieve indicatoren):

 • A. Vermoedelijke witwas transacties of financiering terrorisme:

  Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of met de financiering van terroristische activiteiten of andere criminele activiteiten.

 • B. Ontduiken grensbedrag:

  Voorkeur van de beleggingsinstelling dan wel investeerder voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

 • C. Transacties waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken:

  Transacties van 56.000 en hoger waaronder begrepen het aanbieden of aanvragen of het verzilveren van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen (hierna ‘cheques’), die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten van de beleggingsinstelling;

  • b. transactie a-typisch voor beleggingsinstelling;

  • c. transactie a-typisch voor investeerder;

  • d. cheque geëndosseerd aan de beleggingsinstelling;

  • e. cheque geëndosseerd aan de investeerder ter betaling van aankoop van een investering in de beleggingsinstelling door investeerder;

  • f. identificatieproblemen;

  • g. investeerder vraagt om een cheque ten name van een derde ingeval van gehele of gedeeltelijke verkoop van zijn investering in de beleggingsinstelling;

  • h. ongebruikelijk patroon van aankoop/aankopen en verkoop/verkopen door de investeerder van investering in de beleggingsinstelling;

  • i. ongebruikelijk aantal rekeningen;

  • j. ongewoon conditie aanbod.

 • D. Girale transacties:

  • 1. Transacties van USD 5.600.000 en hoger die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. identificatieproblemen;

   • b. ongebruikelijk patroon van aankoop/aankopen en verkoop/verkopen door de investeerder van investeringen in de beleggingsinstelling;

   • c. transactie a-typisch voor investeerder;

   • d. transactie a-typisch voor beleggingsinstelling;

   • e. ongewoon conditieaanbod;

   • f. betaling van een investering in de beleggingsinstelling geschiedt middels meerdere betalingen achter elkaar in plaats van een betaling;

   • g. uitbetaling van de opbrengst van gehele of gedeeltelijke verkoop van een investering dient in meerdere transacties achter elkaar te geschieden al dan niet naar dezelfde begunstigde op verzoek van de investeerder;

   • h. opbrengsten van de investering bij gehele of gedeeltelijke verkoop worden niet overgeboekt op de eigen rekening van de investeerder;

   • i. overboeking van de opbrengsten van gehele of gedeeltelijke verkoop van de investering in de beleggingsinstelling zonder opgave van een begunstigde danwel onder een code naam;

   • j. overboeking naar de beleggingsinstelling ter betaling van de investering zonder opgave van de opdrachtgever danwel onder een code naam.

Bijlage K. Model aangifteformulier voor grensoverschrijdende geldtransporten

(Bijlage als bedoeld in artikel 9)

1. Aangifteformulier (Nederlandstalig)

Bijlage 256711.png
Bijlage 256713.png

2. Aangifteformulier (Engelstalig)

Bijlage 256714.png
Bijlage 256715.png

3. Aangifteformulier (Papiamento)

Bijlage 256716.png
Bijlage 256717.png

4. Aangifteformulier (Spaanstalig)

Bijlage 256718.png
Bijlage 256719.png
Terug naar begin van de pagina