Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Gelderland-Midden 2012

[Regeling vervallen per 15-10-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 14-10-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 mei 2012, nr. 5731770/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de politieregio Gelderland-Midden

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de korpschef van de politieregio Gelderland-Midden van 23 maart 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket te Arnhem en de korpschef van de politieregio Gelderland-Midden;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2013]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012 die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Oost-Nederland, voorheen Gelderland-Midden.

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 15-10-2013]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 260 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 15-10-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 15-10-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 15-10-2013]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 15-10-2013]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 15-10-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2012 en vervalt met ingang van 1 juni 2017.

Artikel 11

[Vervallen per 15-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Gelderland-Midden 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 mei 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina