Instellingsbesluit Tijdelijke commissie borging Friese taal in de Media

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 02-06-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. MLB/380.800, houdende de instelling van de Tijdelijke commissie borging Friese taal in de Media (Instellingsbesluit Tijdelijke commissie borging Friese taal in de Media)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister onderscheidenlijk de Minister van OCW: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. Minister van BZK: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • c. commissie: de commissie bedoeld in artikel 2;

 • d. verdragsafspraken: de afspraken zoals vastgelegd in artikel 11 van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en in artikel 6 en 9 van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Er is een Tijdelijke commissie borging Friese taal in de Media.

 • 2 De commissie heeft tot taak advies uit te brengen over het borgen van de verdragsafspraken Friese taal in de media bij de integratie van de landelijke en regionale omroep. Dit advies zal uiterlijk 1 januari 2013 aan de Ministers van OCW en BZK worden uitgebracht.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-01-2013]

De commissie wordt ingesteld voor de resterende maanden van 2012, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2013]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door haar gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer R.J. Hoekstra, tevens voorzitter;

  • b. mevrouw I. Brakman;

  • c. de heer B. Groenendijk.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister van OCW – in overleg met de Minister van BZK en Gedeputeerde Staten van Fryslân – een ander lid benoemen.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen laten bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, zo nodig op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 01-01-2013]

De commissie brengt uiterlijk 1 januari 2013 haar eindrapport uit aan de Ministers van OCW en BZK.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • 1. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning;

  • 2. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • 3. de kosten voor het opstellen van de gevraagde adviezen.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 10. Geheimhouding

[Vervallen per 01-01-2013]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie reeds uit hoofde van ambt beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-01-2013]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden opgesteld, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 12. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-01-2013]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende de werkzaamheden over aan het archief van de directie Media, Letteren en Bibliotheken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit Tijdelijke commissie borging Friese taal in de Media.

Dit besluit zal, met de toelichting, in de Nederlandse en Friese taal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina