Besluit beperking openbaarheid archief Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers [...] Cultuur en Wetenschap over de periode (1922–) 1945–1998

Geldend van 01-08-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 mei 2012, nr. FM/ICT/404686, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers en taakopvolgers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode (1922–) 1945–1998

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 10 van het archiefbesluit 1995;

Besluit:

Enig artikel

Met het oog op;

 • a. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen en

 • b. het belang van de Staat of zijn bondgenoten;

  worden op grond van artikel 15, eerste lid, onder a en b, van de Archiefwet 1995, aan de openbaarheid van de over te brengen archiefbescheiden van het Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers en taakopvolgers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende beperkingen gesteld:

  • 1. De archiefbescheiden van bovengenoemd archief, alsmede de inventaris en de nadere toegangen op dit archief zijn niet openbaar vóór het in bijlage 1 opgenomen schema.

  • 2. Raadpleging van de archiefbescheiden, is, gelet op artikel 15, derde lid, van de Archiefwet 1995, slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris. Deze toestemming kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

   • De verzoeker doet een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot inzage van de archiefbescheiden, waarin wordt aangegeven: de omschrijving van het onderzoeksdoel, de onderzoeksopzet en de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens zal worden gewaarborgd.

   • De verzoeker vult hiertoe het Formulier voor toestemming tot raadpleging van het archief van het Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers en taakopvolgers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in en ondertekent het formulier. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de in het formulier opgenomen bepalingen. Een exemplaar van het formulier is als bijlage 2 bij de Verklaring van Overbrenging gevoegd.

   • Voordat hij toestemming verleent, beoordeelt de algemene rijksarchivaris het verzoek.

 • 3. Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de algemene rijksarchivaris. De algemene rijksarchivaris kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

 • 4. Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris. De algemene rijksarchivaris kan aan publicatie zijn goedkeuring onthouden.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de directeur Facilitair Management en ICT,

J.H.J. Kruuk

Bijlage 1

Overzicht van inventarisnummers uit het archief van het Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers en taakopvolgers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met beperkende bepalingen

Inventarisnummer

Archiefwettelijke grondslag

Beperkt openbaar tot

209

art. 15 AW, 1e lid, letter a

1-1-2060

450

art. 15 AW, 1e lid, letter b

1-1-2055

454

art. 15 AW, 1e lid, letter a

1-1-2055

461

art. 15 AW, 1e lid, letter a

1-1-2080

2017 t/m 2034

art. 15 AW, 1e lid, letter a

1-1-2020

2037

art. 15 AW, 1e lid, letter a

1-1-2020

2039

art. 15 AW, 1e lid, letter a

1-1-2020

2044

art. 15 AW, 1e lid, letter a

1-1-2020

2046

art. 15 AW, 1e lid, letter a

1-1-2020

Terug naar begin van de pagina