Instellingsbesluit Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Instellingsbesluit Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed

De minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën,

Besluiten als volgt:

Artikel 1

Er is een Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed (hierna te noemen: de Regiegroep). Het instellingsbesluit van de Regiegroep van 25 maart 2009 (Staatscourant 14 april 2009 nr 70) wordt gewijzigd en vervangen door het onderhavige instellingsbesluit.

Artikel 2

De Regiegroep heeft als taken:

 • Het opstellen van een actieprogramma, op basis van de agenda voor de toekomst uit de brief van 7 maart 2012 van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën over de voortgang bij de bestrijding van misbruik en criminaliteit rond vastgoed aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2011-2012, 29 911, nr. 63), met duidelijk omschreven acties en producten van de deelnemende partijen.

 • Het monitoren van de voortgang van dit actieprogramma en het bij onvoldoende voortgang fungeren als aanjager.

 • Het in voorkomende gevallen (doen) evalueren van maatregelen of acties die voortvloeien uit het actieprogramma.

 • Het aanvullen van het actieprogramma indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven en voor zover de leden van de Regiegroep daarmee hebben ingestemd.

 • Het bevorderen van een gezamenlijke en evenwichtige inzet van het beschikbare handhavingsinstrumentarium, binnen een geïntegreerde aanpak door toezichthouders, handhavings-, opsporings- en vervolgingsdiensten.

 • Het bewaken van de samenhang tussen de (uitvoering van) diverse maatregelen.

 • Het adresseren van in de uitvoering ervaren knelpunten of belemmeringen en het waar nodig doen van voorstellen voor aanpassing van beleid, wet- en regelgeving.

 • Het informeren van de bewindslieden over de voortgang van de werkzaamheden van de Regiegroep en de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan, in de vorm van een jaarlijks vóór 1 februari op te stellen rapportage, op basis waarvan de bewindslieden de Tweede Kamer kunnen informeren.

 • Het vóór eind 2014 opstellen van een eindevaluatie van de werkzaamheden over de periode 2009–2015, waarin in ieder geval inzichtelijk wordt gemaakt welke resultaten zijn bereikt, in welk stadium eventuele nog lopende initiatieven zich bevinden en welke eventuele resterende of nieuwe knelpunten zijn geconstateerd. Op basis van deze eindevaluatie adviseert de Regiegroep de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën over eventuele vervolgstappen.

Artikel 3

Het mandaat van de Regiegroep wordt verlengd tot 1 januari 2015. Op dat moment zal worden besloten of en in welke vorm het voortbestaan van de Regiegroep gewenst is. Dit besluit zal worden gebaseerd op de eindevaluatie en het bijbehorende advies van de Regiegroep, als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

De Regiegroep zal onder gezamenlijk voorzitterschap staan van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Financiën. Co-voorzitters, tevens leden van de Regiegroep zijn:

 • drs A. IJzerman MPA, plv. directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • drs. H. R. Blokpoel, Algemeen Directeur Belastingregio’s, directoraat-generaal Belastingdienst, Ministerie van Financiën

Van de volgende organisaties zal een vertegenwoordiger met voldoende mandaat en beslissingsbevoegdheid deelnemen als lid van de Regiegroep:

 • ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Belastingdienst

 • Autoriteit Financiële Markten

 • Bureau Financieel Toezicht

 • ministerie van BZK

 • ministerie van I&M

 • ministerie van Financiën/directie Financiële Markten

 • Nationale politie i.o.

 • De Nederlandsche Bank

 • Nederlandse Mededingings Autoriteit

 • Openbaar Ministerie, Functioneel Parket

Artikel 5

Het secretariaat van de Regiegroep wordt vervuld door ambtenaren van de ministeries van veiligheid en Justitie en van Financiën gezamenlijk.

Artikel 6

De werkzaamheden van de Regiegroep worden voorbereid door de ‘werkgroep Aanpak Misbruik Vastgoed’, onder gezamenlijk voorzitterschap van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Financiën.

Artikel 7

De Regiegroep komt drie maal per jaar bijeen, of zoveel vaker als nodig wordt geacht.

Artikel 8

De Regiegroep onderhoudt nauw contact met andere relevante partijen, organisaties en gremia die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van misbruik en criminaliteit rond vastgoedtransacties. Daartoe behoren in ieder geval het Financieel Expertise Centrum (FEC), de landelijk coördinator financieel-economische en georganiseerde criminaliteit van het Openbaar Ministerie en het Integriteits Overleg Vastgoedmarkt (IOV). Indien de agenda daar aanleiding toe geeft kunnen vertegenwoordigers van dergelijke partijen worden uitgenodigd in de vergadering van de Regiegroep.

Den Haag, 25 april 2012

De

minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De

staatssecretaris

van Financiën,

F.G.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina