Omzetbelasting, verleggingsregeling mobiele telefoons en computerchips

[Regeling vervallen per 28-12-2013.]
Geldend van 01-06-2012 t/m 27-12-2013

Omzetbelasting, verleggingsregeling mobiele telefoons en computerchips

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor bij de levering van mobiele telefoons en computerchips de heffing van omzetbelasting kan worden verlegd naar de afnemer.

1. Inleiding

[Vervallen per 28-12-2013]

Bij afnemers van mobiele telefoons en computerchips bestaat een toenemende onzekerheid over het geldend kunnen maken van het recht op aftrek. Dit wordt vooral veroorzaakt door de mogelijkheid van BTW-carrouselfraude. Daarom is er aanleiding goed te keuren dat de verleggingsregeling kan worden toegepast op de levering van mobiele telefoons en computerchips.

2. Heffing van omzetbelasting; verlegging van heffing

[Vervallen per 28-12-2013]

Er zijn sterke aanwijzingen dat de fraude bij de handel in mobiele telefoons en computerchips toeneemt. Het betreft hier de zogenoemde BTW-carrouselfraude waarbij de in rekening gebrachte omzetbelasting niet op aangifte wordt voldaan terwijl de afnemer die belasting wel op zijn aangifte in aftrek brengt.

Bij (carrousel)fraude kan het recht op aftrek worden geweigerd als aan de hand van objectieve elementen wordt vastgesteld dat een ondernemer wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel uitmaakt van een BTW-(carrousel)fraude. (Hof van Justitie EU, 6 juli 2006, zaken ‘Axel Kittel’ [C-439/04] en ‘Recolta Recycling BVBA’ [C-440/04]). Dit leidt tot onzekerheid bij de afnemers van mobiele telefoons en computerchips over het recht op aftrek van de in rekening gebrachte omzetbelasting. Dat kan de reguliere handel in die goederen ernstig belemmeren.

Om die onzekerheid bij afnemers weg te nemen en om daardoor de handel in mobiele telefoons en computerchips niet te belemmeren, keur ik onder voorwaarde en vooruitlopend op regelgeving het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur goed dat de heffing van omzetbelasting voor de levering van mobiele telefoons en computerchips aan ondernemers binnen Nederland plaatsvindt met toepassing van de verleggingsregeling.

Voorwaarde

Ik verbind hieraan de voorwaarde dat het totale bedrag (exclusief omzetbelasting) dat op de factuur is vermeld méér bedraagt dan € 10.000.

Deze regeling houdt in dat de ondernemer die tegen betaling mobiele telefoons of computerchips levert geen omzetbelasting vermeldt op de factuur die hij uitreikt. Die ondernemer kan volstaan met het op de factuur opnemen van de vermelding ‘omzetbelasting verlegd’. De afnemer van de mobiele telefoons en computerchips zal dan de verschuldigde omzetbelasting in zijn aangifte opnemen als door hem verschuldigde omzetbelasting. Op dezelfde aangifte kan die omzetbelasting op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 eventueel in aftrek worden gebracht.

Het komt voor dat ondernemers voor één order meerdere facturen uitreiken. Als de totale waarde van de order het grensbedrag van € 10.000 overschrijdt, terwijl de afzonderlijk gefactureerde bedragen onder die grens blijven, kan de verleggingsregeling toepassing vinden per factuur.

De verleggingsregeling kan ook toepassing vinden bij de levering van mobiele telefoons en computerchips die hebben plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van dit besluit, maar waarvoor de facturering pas plaatsvindt na het tijdstip van de inwerkingtreding.

3. Definitie mobiele telefoons en computerchips

[Vervallen per 28-12-2013]

3.1. Definitie mobiele telefoons

[Vervallen per 28-12-2013]

Voor de toepassing van de verleggingsregeling valt onder de definitie van een mobiele telefoon hetgeen daar in het spraakgebruik onder wordt verstaan. Als mobiele telefoon kunnen bijvoorbeeld worden aangemerkt:

 • Alle handsets die een mobiele telefoonfunctie hebben (het overbrengen en ontvangen van gesproken berichten), al dan niet in combinatie met andere functies. Daarom kunnen andere communicatietoepassingen, zoals smartphones (onder andere Blackberrys en iPhones) ook onder de definitie vallen;

 • Mobiele telefoons die samen met accessoires (lader, batterij, beschermhoesje of handsfree-set) in één verpakking geleverd worden;

 • Pre-paid mobiele telefoons, ongeacht of in de verkoopprijs een vergoeding is te onderkennen voor toekomstig gebruik van de telefoon;

 • Mobiele telefoons die zijn vervaardigd of aangepast voor gebruik in een netwerk, maar niet zijn geleverd met een belcontract.

Bij de levering van de volgende goederen kan de verleggingsregeling niet worden toegepast:

 • Mobiele telefoons die geleverd worden tezamen met een belcontract, waaronder begrepen contracten waarbij bij verlenging van het abonnement een nieuwe telefoon mag worden uitgezocht;

 • Telefoonaccessoires die apart worden geleverd;

 • Walkietalkies;

 • WiFi telefoons, tenzij ook bedoeld voor gebruik via het mobiele telefoonnetwerk;

 • 3G datakaarten en WiFi kaarten.

3.2. Definitie computerchips

[Vervallen per 28-12-2013]

Voor de toepassing van deze verleggingsregeling valt onder de definitie van computerchips hetgeen daar in het spraakgebruik onder wordt verstaan. De verleggingsregeling kan in ieder geval toegepast worden op goederen die vallen onder onderverdeling 8542 3190 van de Gecombineerde Douanenomenclatuur. Het betreft bijvoorbeeld de volgende goederen:

 • CPU’s (Central Processing Units);

 • MPU’s (Microprocessors of Microprocessor Units) en MCU’s (Microcontrollers of Microcontroller Units);

 • Chipsets - het specifieke samenstel van geïntegreerde schakelingen voor ondersteuning van MPU’s.

De verleggingsregeling is op dergelijke goederen van toepassing als zij zich bevinden in een stadium voorafgaande aan de integratie in een eindproduct. Goederen als computerservers, laptops en desktops zijn dan ook uitgesloten van toepassing van de verleggingsregeling.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 25 mei 2012

De

staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina