Accijns, aanvraag accijnszegels die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-06-2012 t/m 31-12-2012

Accijns, aanvraag accijnszegels die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Met dit besluit wordt het beleidsbesluit van 8 juni 2011, nr. DGB 2011/2295M, Stcrt. 2011, 10702 , ingetrokken. In verband met de wijziging van de Wet op de accijns en de Uitvoeringsregeling accijns per 1 juni 2012 heeft dit besluit zijn belang verloren. In het beleidsbesluit van 8 juni 2011 is vooruitlopend op een eventuele wijziging van de wettelijke bepalingen een proefregeling getroffen. Op grond van deze regeling wordt aan belanghebbenden, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, de mogelijkheid gegeven om accijnszegels aan te vragen die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid. Deze proefregeling is geëvalueerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie is besloten om het aan deze proefregeling ten grondslag liggende beleidsbesluit per 1 juni 2012 op hoofdlijnen om te zetten in wetgeving.

In dit besluit wordt ook een overgangsmaatregel opgenomen voor accijnszegels die vóór 1 juni 2012 met toepassing van het besluit van 8 juni 2011 zijn aangevraagd.

1. Ingetrokken regeling

[Vervallen per 01-01-2013]

Het volgende besluit is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

2. Overgangsregeling

[Vervallen per 01-01-2013]

De paragrafen 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, met uitzondering van ‘terugzending onbeschadigde sluitzegels’, van het besluit van 8 juni 2011, nr. DGB 2011/2295M, blijven tot 1 januari 2013 van toepassing op accijnszegels die vóór 1 juni 2012 zijn aangevraagd.

Onbeschadigde blanco sluitzegels die nog niet zijn bedrukt kunnen onder ambtelijk toezicht worden vernietigd indien:

  • de afgeleverde blanco sluitzegels niet aan de kwaliteitseisen voldoen en door de vergunninghouder niet kunnen worden gesneden of bedrukt;

  • de tariefcode wordt gewijzigd.

3. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 16 mei 2012

De

staatssecretaris

van Financiën,

F. H. H. Weekers

Terug naar begin van de pagina