Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren, enz. (samenwerking topsectoren en aanpassing tendercriteria IPC-projecten)

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]
Geldend van 13-06-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 mei 2012, nr. WJZ/12061523, houdende wijziging van de Subsidieregeling innoveren en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikelen 4, 5, 16, 19, eerste lid, en 25 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel III

Op aanvragen om subsidie, die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die voor die datum zijn verstrekt, blijft hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling innoveren van toepassing, zoals dat onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 mei 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina