Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van vlas, prei, zaaiprei en asperge

[Regeling vervallen per 31-07-2012.]
Geldend van 24-05-2012 t/m 30-07-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 mei, nr. 272508 houdende een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van onkruid in de teelt van vlas en zaaiprei en in de opkweek van prei en asperge (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van vlas, prei, zaaiprei en asperge)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van Plantum NL, Productschap Akkerbouw en LTO Nederland van 23 december 2011;

Gelet op artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-07-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 31-07-2012]

Een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de wet en artikel 53, eerste lid, van de verordening wordt verleend voor het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Bromotril 250 SC op basis van bromoxynil ter bescherming van de teelt van vlas en zaaiprei en de opkweek van prei en asperge tegen diverse onkruiden.

Artikel 3

[Vervallen per 31-07-2012]

De vrijstelling bedoeld in artikel 2 is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 31-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 juli 2012.

Artikel 5

[Vervallen per 31-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van vlas, prei, zaaiprei en asperge.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

Directeur-Generaal Agro.

Bijlage

[Vervallen per 31-07-2012]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 31-07-2012]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel:

 • in de teelt van vlas;

 • met maximaal 2 toepassingen per teelt in de opkweek van prei en de teelt van zaaiprei, en

 • in de opkweek van asperge.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Behandeld lijnzaad niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 31-07-2012]

Algemeen

[Vervallen per 31-07-2012]

Bromotril 250 SC is een contactherbicide dat een groot aantal éénjarige tweezaadlobbigen onkruiden bestrijdt, waaronder triazinen resistente melganzevoet en zwarte nachtschade. Muur kleine brandnetel, varkensgras, akkerviooltje, spurrie en hennepnetel zijn minder gevoelig. Grassen worden niet bestreden.

Toepassingen

[Vervallen per 31-07-2012]

Teelt van vlas, ter bestrijding van varkensgras.

 • Bromotril 250 SC na opkomst van de vlas toepassen.

 • Bij aanwezigheid van minder gevoelige onkruiden dient men het middel zo vroeg mogelijk toe te passen, wanneer het onkruid niet meer dan 1–2 echte blaadjes heeft. Als het gewas dan nog maar 2–4 cm is, een lagere dosering gebruiken: 0,25 liter/ha bij 2–4 cm gewasgrootte en 0,75 liter/ha bij 4–8 cm gewas grootte.

 • Bij voorkeur spuiten onder groeizame omstandigheden en op een droog gewas.

Dosering: 0,25–0,75 liter middel per ha, maximaal 2 toepassingen en in totaal maximaal 1 liter middel per teelt.

Teelt van zaaiprei en opkweek van prei, ter bestrijding van onkruid.

 • Bromotril 250 SC toepassen na opkomst, maar niet eerder dan het 1e bladstadium. De onkruiden mogen 2–6 echte blaadjes ontwikkeld hebben.

 • Bij aanwezigheid van minder gevoelige onkruiden dient men het middel zo vroeg mogelijk tot te passen wanneer niet meer dan 1–2 echte blaadjes aanwezig zijn.

 • Bij voorkeur spuiten onder groeizame omstandigheden en op een droog gewas.

 • Aanvankelijk kan enige lichte gewasreactie optreden in de vorm van blad verbranding en verkleuring. Deze reactie verdwijnt weer en heeft als regel geen gevolgen voor de opbrengst.

 • Het middel niet toepassen wanneer de prei zich in een stress toestand bevindt (bijv. koud weer, droogte of insectenschade) of bij kans op nachtvorst.

Dosering: 0,15 liter middel per ha. Maximaal 2 toepassingen van een bromoxynil bevatten middel per teelt.

Opkweek van asperge, ter bestrijding van onkruiden.

 • Bij aanwezigheid van minder gevoelige onkruiden dient men het middel zo vroeg mogelijk toe te passen wanneer niet meer dan 1–2 echte blaadjes aanwezig zijn.

Dosering: 0,15 liter middel per ha. Maximaal 2 toepassingen van een bromoxynil bevatten middel per teelt.

Voor alle toepassingen geldt een hoeveelheid spuitvloeistof van 200 tot 400 l/ha

Opmerking:

[Vervallen per 31-07-2012]

 • Geen minerale olie of een uitvloeier toevoegen aan de spuitvloeistof, omdat dit ernstige schade kan geven aan het gewas.

 • Zorg voor een schone tank.

Terug naar begin van de pagina