Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de politieregio Flevoland 2012

[Regeling vervallen per 28-04-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 27-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 mei 2012, nr. 5731210/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de politieregio Flevoland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de korpschef van de politieregio Flevoland van 30 maart 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Utrecht en de korpschef van de politieregio Flevoland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2013]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012 die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Midden-Nederland, voorheen Flevoland.

Artikel 3

[Vervallen per 28-04-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 28-04-2013]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 400 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 28-04-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 28-04-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 28-04-2013]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 28-04-2013]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 28-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

[Vervallen per 28-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de politieregio Flevoland 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 mei 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina