Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de politieregio Amsterdam-Amstelland 2012

[Regeling vervallen per 23-05-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 22-05-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 mei 2012, nr. 5731208/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de politieregio Amsterdam-Amstelland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de korpschef van de politieregio Amsterdam-Amstelland van 4 april 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Amsterdam en de korpschef van de politieregio Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-05-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 23-05-2017]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012 die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Amsterdam, voorheen Amsterdam-Amstelland.

Artikel 3

[Vervallen per 23-05-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 23-05-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 600 personen als buitengewoon bopsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 23-05-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 23-05-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 23-05-2017]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 23-05-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 23-05-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

[Vervallen per 23-05-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de politieregio Amsterdam-Amstelland 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 mei 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina