Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (wettelijke verankering afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het internationaal georiënteerd basisonderwijs in afdelingen van basisscholen wettelijk te verankeren;

dat daartoe de Wet op het primair onderwijs dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II. Invoeringsbepaling

  • 1 De afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet door Onze minister werden bekostigd, worden aangemerkt als afdelingen als bedoeld in artikel 85a van de Wet op het primair onderwijs.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 19 april 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina