Verordening fonds ruimen M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 13-05-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2011, houdende instelling van een fonds ten behoeve van de ruiming van met M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (Verordening fonds ruimen M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2011)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

b. bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c. M.g.

:

Mycoplasma gallisepticum;

d. fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen M.g. fonds.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een fonds dat ten doel heeft middelen te verstrekken ter financiering van maatregelen ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen.

  • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 1.300.000,- niet overschrijden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bestuur beheert het fonds en beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

  • 2 Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het Fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, bepaalde omschrijving begrepen kan worden geacht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 2 De bestemming van de in het eerste lid onder a. bedoelde heffingen is uitdrukkelijk vermeld in de verordeningen krachtens welke deze heffingen aan het productschap verschuldigd zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Het fonds kan door het bestuur bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds ruimen M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2011.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 juni 2011

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina