Besluit Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ

[Regeling vervallen per 01-12-2012.]
Geldend van 16-05-2012 t/m 30-11-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 mei 2012, houdende instelling van de Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ (Besluit Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2012]

Er is een Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ, hierna te noemen Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2012]

De Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ heeft tot taak om een evaluatie uit te voeren van het huidige basistakenpakket jeugdgezondheidszorg en op basis van de stand van de wetenschap en relevante maatschappelijke ontwikkelingen te beoordelen welke JGZ-activiteiten vanuit volksgezondheidsbelang aan alle kinderen en jeugdigen in Nederland uniform aangeboden moeten worden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2012]

  • 1 De Commissie evaluatie basispakket JGZ bestaat uit:

    • a. een voorzitter, tevens lid;

    • b. zeven andere leden.

  • 2 De benoeming van de leden geschiedt voor ten hoogste één jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2012]

  • 1 De leden van de Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

  • 2 De minister voegt aan de Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2012]

De Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2012]

Na afloop van haar werkzaamheden zendt de Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ een eindverslag aan de minister.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2012]

De archiefbescheiden van de Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 april 2012. Dit besluit vervalt met ingang van 1 december 2012.

Artikel 9

[Vervallen per 01-12-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina