Regeling taken NFI

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 19-05-2012 t/m heden

Regeling van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 8 mei 2012, nr. 227774, houdende bepalingen inzake de taakopdracht van het Nederlands Forensisch Instituut (Regeling taken NFI)

Artikel 1. Taken NFI

 • 1 Met het oog op de waarheidsvinding in strafzaken heeft het NFI de volgende kerntaken:

  • a. het verrichten van onafhankelijk forensisch zaakonderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk gebied en het ter zake daarvan uitbrengen van verslag;

  • b. het ontwikkelen en implementeren van nieuwe onderzoeksmethoden en technieken ter bevordering van kennis op het gebied van forensisch onderzoek;

  • c. het zijn van (inter)nationaal kennis- en expertisecentrum op het gebied van het forensisch onderzoek.

 • 2 Het NFI kan ook producten of diensten leveren indien sprake is van:

  • a. een activiteit die in het verlengde ligt van de kerntaken, bedoeld in het eerste lid, en een onlosmakelijke samenhang heeft met de waarheidsvinding in strafzaken;

  • b. een activiteit die bijdraagt aan de handhaving van de (inter)nationale rechtsorde of veiligheid en waarvan het om redenen van kwaliteit, zorgvuldigheid, doelmatigheid, continuïteit of herkenbaarheid wenselijk is dat het NFI deze verricht;

  • c. ondersteuning bij de hulpverleningstaak van de politie, bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 1993.

Artikel 2. Afnemers producten en diensten NFI

 • 1 Bij de uitvoering van de kerntaken, bedoeld in artikel 1, eerste lid, levert het NFI producten of diensten aan het openbaar ministerie, de zittende magistratuur, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • 2 Bij de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, kan het NFI producten of diensten leveren aan Nederlandse en buitenlandse overheidsorganisaties, de advocatuur, artsen en geneeskundigen en de brandweer en ambulancedienst.

 • 3 Bij de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b, kan het NFI producten of diensten leveren aan Nederlandse en buitenlandse overheidsorganisaties en intergouvernementele organisaties.

Artikel 3. Uitzonderingsclausule

Indien sprake is van een zaak van groot maatschappelijk belang die niet valt binnen de omschrijving van de taken in artikel 1, maar waarbij de bijzondere deskundigheid van het NFI aanleiding geeft om een beroep te doen op het NFI, kan na goedkeuring van de minister van Veiligheid en Justitie worden besloten dat het NFI een dienst of product levert.

Artikel 4. Financiering

 • 1 De minister van Veiligheid en Justitie draagt er zorg voor dat het NFI over middelen beschikt ten behoeve van de uitvoering van de kerntaken, bedoeld in artikel 1, eerste lid. Hiertoe worden tussen het NFI en de in artikel 2, eerste lid, genoemde afnemers afspraken gemaakt over de te leveren producten en diensten en de afrekening daarvan.

 • 2 Voor de levering van producten of diensten die buiten de afspraken, bedoeld in het eerste lid, vallen kan het NFI kosten in rekening brengen volgens een door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld prijsbeleid.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven