Instellingsbesluit ministeriële commissie Crisisbeheersing 2012

[Regeling vervallen per 25-04-2013.]
Geldend van 15-05-2012 t/m 24-04-2013

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 3 mei 2012, nr. 3111483, houdende instelling van de ministeriële commissie Crisisbeheersing

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 25, eerste lid, van het reglement van orde voor de ministerraad;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 25-04-2013]

De commissie is belast met de coördinatie van intersectorale crisisbeheersing en besluitvorming over de samenhangende aanpak daarvan.

Artikel 3

[Vervallen per 25-04-2013]

  • 1 Vaste leden van de commissie zijn de Minister-Prehsident, Minister van Algemene Zaken, en de minister van Veiligheid en Justitie.

  • 2 De Minister van Veiligheid en Justitie is voorzitter tenzij de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, beslist dat hij voorzitter is.

  • 3 De voorzitter wijst in overleg met de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, per situatie en zonodig per vergadering aan welke andere ministers wie het aangaat lid van de commissie zijn.

  • 4 Indien de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, geen voorzitter is, kan hij te allen tijde beslissen het voorzitterschap op zich te nemen.

Artikel 4

[Vervallen per 25-04-2013]

  • 2 Besluiten van de commissie waarvan de uitvoering geen uitstel duldt, worden zo spoedig mogelijk ter kennisneming aan de ministerraad gezonden.

Artikel 5

[Vervallen per 25-04-2013]

De commissie benoemt op voordracht van de voorzitter als secretaris een ambtenaar die werkzaam is bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 7

[Vervallen per 25-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het met toelichting wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 25-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit ministeriële commissie Crisisbeheersing 2012.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina