Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2012

[Regeling vervallen per 12-05-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 11-05-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 mei 2012, nr. 5730674/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij It Fryske Gea

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van It Fryske Gea van 22 maart 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket te ’s-Gravenhage en de korpschef van de politieregio Fryslân;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2017]

De personen, werkzaam in de functie van beheermedewerker in dienst van It Fryske Gea, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 12-05-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 12-05-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 12 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 12-05-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 12-05-2017]

  • 1 De directeur van It Fryske Gea brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 12-05-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 12-05-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 mei 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina