Mandaatbesluit Rijksvertegenwoordiger

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Besluit van 26 april 2012 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie BDF, afdeling FIS, nr. 2012-0000246448, tot vaststelling van een mandaatregeling voor de Rijksvertegenwoordiger van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Mandaatbesluit Rijksvertegenwoordiger)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

Aan de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt mandaat verleend tot het verstrekken van verklaringen van geen bezwaar jegens het benoemen of herbenoemen van vertegenwoordigers van een bestuurscollege of een openbaar lichaam in een privaatrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2

Het mandaat van de Rijksvertegenwoordiger is niet van toepassing op het weigeren van verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 1.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina