Instellingsbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg

Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 10-05-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 april 2012, nr. DDS5706676, houdende instelling van de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg (Instellingsbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Lap: de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg, bedoeld in artikel 2;

 • b. Minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • c. ter beschikking gestelde: een ter beschikking gestelde ten aanzien van wie een bevel tot verpleging van overheidswege als bedoeld in artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht is gegeven;

 • d. longstay: een afdeling van een inrichting voor ter beschikking gestelden gericht op langdurige forensisch psychiatrische zorg.

Artikel 3. Taak

De Lap heeft tot taak de Minister te adviseren over de afdoening van aanvragen tot plaatsing of beëindiging van plaatsing van ter beschikking gestelden in een longstay-voorziening. Tevens adviseert de Lap de Minister elke drie jaar over de voortzetting van de plaatsing.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1 De Lap bestaat uit de volgende leden:

  • a. ten minste zes forensisch psychiaters en psychologen;

  • b. ten minste twee juristen waarvan een de voorzitter van de Lap is.

 • 2 De Lap doet een voordracht aan de Minister voor de benoeming van leden. Voor de voordracht van forensisch psychiaters en psychologen vraagt de Lap advies aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, de forensisch psychiatrische centra of GGZ Nederland.

 • 3 De Minister benoemt de voorzitter en overige leden van de Lap voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor een gelijke periode.

 • 4 De Minister kan plaatsvervangende leden benoemen voor een periode van vier jaar. Een volgende termijn als plaatsvervangend lid is niet mogelijk. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

 • 5 De Lap kan een van de juristen als vicevoorzitter aanwijzen.

Artikel 5. Ontslag

 • 1 De Minister ontslaat de leden en plaatsvervangende leden op eigen verzoek.

 • 2 De leden en plaatsvervangende leden kunnen tevens ontslagen worden door de Minister wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

Artikel 6. Subcommissies

 • 1 De voorzitter deelt de Lap in subcommissies in. De subcommissies kunnen worden belast met de taak, bedoeld in artikel 3.

 • 2 Een subcommissie bestaat in ieder geval uit een forensisch psychiater, een forensisch psycholoog en als voorzitter een jurist.

Artikel 7. Informatie en geheimhouding

 • 1 De Minister verstrekt aan de Lap de informatie die nodig is voor een goede vervulling van haar taken.

 • 2 Voor zover de leden en plaatsvervangende leden van de Lap in het kader van de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden en op hun niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht rust, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 8. Adviezen

 • 1 Bij het uitbrengen van een advies ontvangt de Lap geen aanwijzingen van de Minister over de te hanteren methodiek, haar oordeelsvorming en inhoudelijke advisering.

 • 2 De Lap zendt een exemplaar van elk advies direct na vaststelling naar de Minister.

 • 3 De Minister kan gemotiveerd afwijken van het advies van de Lap.

Artikel 9. Ondersteuning

 • 1 De Lap heeft een secretaris.

 • 2 De secretaris is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de Lap.

 • 3 Aan de secretaris kunnen andere medewerkers worden toegevoegd.

 • 4 De secretaris en andere medewerkers zijn geen lid van de Lap.

 • 5 Na overleg met de voorzitter van de Lap kan de Minister de secretaris en de andere medewerkers benoemen, bevorderen, schorsen of ontslaan.

 • 6 De Minister draagt, na overleg met de Lap, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de Lap.

Artikel 10. Reglement voor de werkwijze

 • 1 De Lap stelt met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van haar taken een reglement vast.

 • 2 Het reglement en elke wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de Minister en wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de Lap.

Artikel 11. Jaarplan en jaarverslag

 • 1 De Lap biedt elk jaar voor 15 november aan de Minister het jaarplan voor het komende jaar ter vaststelling aan.

 • 2 De Lap brengt elk jaar voor 1 maart een jaarverslag uit naar aanleiding van de werkzaamheden van het voorafgaande jaar.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven