Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar arrestantenbewakers/-verzorgers Koninklijke Marechaussee 2012

[Regeling vervallen per 11-03-2017.]
Geldend van 15-08-2013 t/m 10-03-2017

Besluit van de Minister van Veiligheid & Justitie van 20 april 2012, nr. 253946, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren in de functie van arrestantenbewakers/-verzorgers bij de Koninklijke marechaussee

De Minister van Veiligheid & Justitie,

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-03-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder: buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 11-03-2017]

Maximaal 80 ambtenaren werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee en werkzaam als arrestantenbewakers/-verzorgers zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 11-03-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 11-03-2017]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Commandant van de Koninklijke marechaussee.

Artikel 5

[Vervallen per 11-03-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is, zodra hij met goed gevolg de opleiding beroepsvaardigheden Koninklijke marechaussee heeft voltooid, bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 6

[Vervallen per 11-03-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan, zodra hij met goed gevolg de opleiding beroepsvaardigheden Koninklijke Marechaussee heeft voltooid, gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust worden met handboeien, korte wapenstok, pepperspray en een handvuurwapen.

Artikel 7

[Vervallen per 11-03-2017]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 20 maart 2007, nr. 5474535/07/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 11-03-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar arrestantenbewakers/-verzorgers Koninklijke Marechaussee 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2012

De

Minister

van Veiligheid & Justitie,
namens deze:

L.A.M. Gielen,

Hoofd van de Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken.

Terug naar begin van de pagina