Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ter implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en ten behoeve van de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) de in de Wet milieubeheer opgenomen regeling inzake handel in broeikasgasemissierechten te wijzigen en enkele wijzigingen aan te brengen in de Wet op de economische delicten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

Inrichtingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer die zijn opgenomen op de lijst, bedoeld in artikel 16.24, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer, zoals dat artikel komt te luiden na inwerkingtreding van artikel I, onder B, onder 26, van deze wet, en die op 30 juni 2011 nog niet beschikten over een vergunning op grond van artikel 16.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer, worden voor de toepassing van artikel 16.13a, eerste lid, aanhef en onder c, d en e, en van subparagraaf 16.2.1.3 van de Wet milieubeheer, zoals dat artikel onderscheidenlijk die subparagraaf komen te luiden na inwerkingtreding van artikel I, onder B, onder 15, 25, 26, 27 en 28, van deze wet, met ingang van 30 juni 2011 en tot en met 31 december 2012 aangemerkt als inrichtingen die beschikken over een vergunning op grond van artikel 16.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Artikel IV

  • 1 Het recht zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing op emissies van broeikasgassen, veroorzaakt in de periode tot 1 januari 2013 en op broeikasgasemissierechten als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer die zijn of worden toegewezen en verleend of geveild voor de periode tot 1 januari 2013.

Artikel VI

  • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

  • 2 Artikel III van deze wet werkt terug tot en met 30 juni 2011.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 19 april 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Uitgegeven de achtste mei 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina