Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almere, afdeling Stadstoezicht 2012

[Regeling vervallen per 08-05-2017.]
Geldend van 18-07-2014 t/m 07-05-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 april 2012, nr. 5730539/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Almere, afdeling Stadstoezicht

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Almere, afdeling Stadstoezicht van 5 januari 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket te Utrecht en de korpschef van de politieregio Flevoland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-05-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 08-05-2017]

De personen, werkzaam in de functie van Handhaver Openbare Ruimte in dienst van de gemeente Almere, afdeling Stadstoezicht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 08-05-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 08-05-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 75 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 08-05-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 08-05-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 08-05-2017]

  • 1 De gemeente Almere, afdeling Stadstoezicht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 08-05-2017]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente Almere, Stadstoezicht in de functie van Handhaver Openbare Ruimte, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 08-05-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 08-05-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almere, afdeling Stadstoezicht 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 april 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina