Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2012

[Regeling vervallen per 05-05-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 04-05-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 april 2012, nr. 5729043/Justis/12 strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Kansspelautoriteit

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Kansspelautoriteit van 23 februari 2012 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket en de korpschef van het Korps Landelijke Politie Diensten;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-05-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 05-05-2017]

De personen, werkzaam in de functie van medewerker die door de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit zijn aangewezen als toezichthouder (zijnde belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet op de Kansspelen bepaalde), in dienst van de Kansspelautoriteit, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 05-05-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 05-05-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 05-05-2017]

Artikel 7

[Vervallen per 05-05-2017]

  • 1 De Kansspelautoriteit brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 05-05-2017]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de Kansspelautoriteit in de functie van medewerker die door de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit zijn aangewezen als toezichthouder (zijnde belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet op de Kansspelen bepaalde), worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 05-05-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 05-05-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 april 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina