Warenwetbesluit textielproducten

Geraadpleegd op 08-12-2022.
Geldend van 22-06-2012 t/m heden

Besluit van 17 april 2012, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit textielproducten in verband met uitvoeringsmaatregelen voor verordening (EU) nr. 1007/2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 februari 2012, kenmerk VGP/3103619, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op:

 • Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van richtlijn 73/44/EEG van de Raad en richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2011, L 272);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 februari 2012, nr. W13.12.0045/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2012, VGP/3110926, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder verordening (EU) 1007/2011: Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van richtlijn 73/44/EEG van de Raad en richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2011, L 272).

Artikel 2

Het is verboden te handelen in strijd met de volgende artikelen van verordening (EU) 1007/2011:

 • a. artikel 4;

 • b. artikel 5, eerste en tweede lid;

 • c. artikel 7, eerste en tweede lid;

 • d. artikel 8, eerste, tweede en derde lid;

 • e. artikel 9, eerste, tweede, derde en vijfde lid;

 • f. artikel 11, eerste lid;

 • g. artikel 12, eerste en tweede lid;

 • h. artikel 13;

 • i. artikel 14, eerste en derde lid;

 • j. artikel 15, eerste, derde en vierde lid;

 • k. artikel 16, eerste lid, tweede lid, tweede en derde alinea, en derde lid; en

 • l. artikel 17, tweede lid, tweede alinea, en vijfde lid.

Artikel 5

 • 1 Textielproducten die voldoen aan het Textielartikelenbesluit (Warenwet) zoals dit luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit en die voor 8 mei 2012 in de handel zijn gebracht, kunnen verder op de markt worden aangeboden tot 9 november 2014.

Artikel 6

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 mei 2012.

 • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel 3 in werking met ingang van acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit geplaatst wordt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 april 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de zevenentwintigste april 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven