Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief

[Regeling vervallen per 09-11-2013.]
Geldend van 28-04-2012 t/m 08-11-2013

Besluit van 19 april 2012 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 maart 2012, 2012-0000136968, BZK/CZW/S&B;

Gelet op artikel 89, eerste lid, van de Grondwet en Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 april 2012, nr. W04.12.0090/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 april 2012, nr. 2012-0000217760;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 09-11-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder Verordening: Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65).

Artikel 2

[Vervallen per 09-11-2013]

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bevoegd:

  • a. certificaten als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Verordening af te geven;

  • b. de verificatie van de steunbetuigingen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Verordening, te coördineren;

  • c. certificaten als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Verordening af te geven.

Artikel 3

[Vervallen per 09-11-2013]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, doch uiterlijk met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4

[Vervallen per 09-11-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 april 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. E. Spies

Uitgegeven de zevenentwintigste april 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina