Instellingsbesluit bezwaaradviescommissie vergoeding persoonlijke zorg

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 27-04-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 april 2012, houdende instelling van de bezwaaradviescommissie vergoeding persoonlijke zorg (Instellingsbesluit bezwaaradviescommissie vergoeding persoonlijke zorg)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Er is een bezwaaradviescommissie vergoeding persoonlijke zorg, hierna te noemen de bezwaaradviescommissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De bezwaaradviescommissie heeft tot taak het zorgkantoor te adviseren ten behoeve van door het zorgkantoor te nemen beslissingen op bezwaar als bedoeld in artikel 2.7.8, eerste lid, van de Regeling subsidies AWBZ.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De bezwaaradviescommissie bestaat uit:

    • a. een voorzitter, tevens lid;

    • b. twee andere leden.

  • 2 De benoeming van de leden geschiedt voor ten hoogste twee jaar.

  • 3 De bezwaaradviescommissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De leden van de bezwaaradviescommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

  • 2 De staatssecretaris voegt aan de bezwaaradviescommissie een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de bezwaaradviescommissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

De bezwaaradviescommissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement wordt aan de staatssecretaris gezonden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

De bezwaaradviescommissie zendt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een rapportage omtrent haar werkzaamheden aan de staatssecretaris.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

De archiefbescheiden van de bezwaaradviescommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit bezwaaradviescommissie vergoeding persoonlijke zorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina