Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie [...] 2006 (Subsidiebeleid Culturele betrekkingen Duitsland 2012)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-12-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 april 2012, nr. BLN-PCZ-2012/047, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleid Culturele betrekkingen Duitsland 2012)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 8.1 en 8.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de bevordering van internationale betrekkingen op cultureel gebied namens de Minister van Buitenlandse Zaken door de vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in de Bondsrepubliek Duitsland gelden voor de periode van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2012 de beleidsregels, vermeld in de bijlage bij dit besluit en een subsidieplafond van € 91.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit plafond wordt in drie subsidieronden uitgeput. Voor de eerste ronde is € 36.000 beschikbaar, voor de tweede ronde € 5.000, voor de derde ronde € 50.000. Indien het voor de eerste ronde beschikbare bedrag niet wordt uitgeput, wordt het toegevoegd aan het bedrag voor de tweede ronde. Aanvragen worden uiterlijk op 31 mei 2012, respectievelijk 30 september en 3 december 2012 ingediend. Van alle aanvragen die voldoen aan de criteria, vermeld in de bijgevoegde beleidsregels, komen aanvragen die daaraan het beste voldoen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de ambassadeur van de Nederlandse ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Berlijn,

M. Krop

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Het subsidiebudget van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Duitsland voor de rest van het kalenderjaar 2012 bedraagt € 91.000. Het budget is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de positie en profilering van Nederlandse kunst in Duitsland.

Projecten dienen een bijdrage te leveren aan de culturele samenwerking tussen Nederland en Duitsland en/of aan de export van Nederlandse kunst naar Duitsland. Bij de beoordeling van aanvragen wordt mede acht geslagen op een spreiding van uitgaven over de diverse disciplines en regio's. De subsidie kan voor alle culturele disciplines worden aangevraagd.

Hierbij geldt als voorwaarde dat de aanvraag door de Duitse uitvoerende organisatie wordt ingediend en dat de aanvrager zelf een financiële bijdrage aan het project levert. Duurzaamheid van de relatie tussen de Duitse aanvrager en de Nederlandse partij is een pre.

De volgende kosten komen in aanmerking voor tegemoetkoming:

  • 1. reis- en verblijfskosten (logies en ontbijt) van Nederlandse deelnemers;

  • 2. kosten voor PR; en

  • 3. transportkosten.

De subsidieaanvraag dient voor aanvang van het project en met inachtneming van de termijnen van 31 mei 2012 en 30 september en 3 december 2012 te worden ingediend bij de Afdeling Pers en Culturele Zaken van de in de regio verantwoordelijke Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging.

Terug naar begin van de pagina