Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2012, nr. AV/SDA/2012/6091, tot aanwijzing van de bevoegde instantie en vaststelling van vereiste documenten voor melding in het kader van artikel 2a van de Wet arbeid vreemdelingen (Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2a, eerste en derde lid, van de Wet arbeid vreemdelingen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bevoegde instantie

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is de instantie waaraan een werkgever de melding doet.

Artikel 3. Inhoud melding en bewijsstukken

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 Een melding wordt, onder overlegging van een schriftelijk en naar waarheid afgelegde verklaring, opgesteld op een daartoe door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt formulier, gedaan door:

  • a. de werkgever van de vreemdeling, bedoeld in artikel 5.2 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, die meldt: het kenmerk van het goedgekeurde traject, de gegevens van de werkgever in Nederland, de naam, het adres, en indien van toepassing, het KvK-nummer of vergelijkbare registratiegegevens in het land van vestiging van de in het buitenland gevestigde onderneming, werkgever of opdrachtgever, de identiteitsgegevens van de vreemdeling, de omschrijving, aard en duur van de werkzaamheden, en het adres van de werkplek in Nederland;

  • b. de werkgever van de vreemdeling, bedoeld in artikel 2.5 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, die meldt: de naam en het adres van de werkgever en van de onderwijsinstelling, de identiteit van de student aan een Academie van Bouwkunst, de duur van het contract en de aard van de werkzaamheden;

  • c. de werkgever van de vreemdeling, bedoeld in artikel 2.6 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, die meldt: de naam, het adres en het KvK-nummer of registratiegegevens in de andere EU-lidstaat, van de werkgever, de identiteitsgegevens van de vreemdeling, de aard en duur van de werkzaamheden en de plaats waar de werkzaamheden worden verricht;

  • d. de werkgever van de vreemdeling, bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, die meldt:

   • 1°. de gegevens van de werkgever: bedrijfsnaam, vestigingsadres, postcode en vestigingsplaats, KvK-nummer en sector;

   • 2°. de identiteitsgegevens van de vreemdeling: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, het documentnummer van het identificerend document dan wel het vreemdelingennummer, bedoeld in artikel 107, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

   • 3°. gegevens over de werkzaamheden: begin- en einddatum van het dienstverband, functie, omschrijving en plaats van de werkzaamheden, arbeidsduur, voor zover van toepassing, de toepasselijke cao, het loon, en, voor zover daarin wordt voorzien door de werkgever, gegevens over de huisvesting.

 • 2 In dit artikel wordt verstaan onder het KvK-nummer: het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer over een onderneming in het handelsregister.

 • 5 De vreemdeling, bedoeld in artikel II, eerste en tweede lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 in verband met een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht, gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan, die wordt tewerkgesteld op grond van artikel 6.5 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, wordt voor de werking van het eerste lid, onderdeel d, en het vierde lid, beschouwd als een vreemdeling in de zin van artikel 6.5 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022.

Artikel 4. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2012.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 april 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Naar boven