Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur

Geldend van 26-04-2012 t/m heden

Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur

Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de wijze waarop het declaratieverkeer tussen zorgaanbieder en patiënt, respectievelijk zorgverzekeraar plaatsvindt. Meer in het bijzonder is de NZa op grond van artikel 38, derde lid, onder b, Wmg, bevoegd tot het stellen van nadere regels betreffende het door zorgaanbieders specificeren van op verrichte prestaties betrekking hebbende rekeningen.

1. Reikwijdte

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op de appellanten, sub 2 en sub 3, genoemd in de uitspraak1 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 8 maart 2012, voor zover deze appellanten handelen als vrijgevestigde psychiater of psychotherapeut en zorg leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft ten doel uitvoering te geven aan de voorlopige voorziening die het CBb in de in artikel 1 bedoelde uitspraak van 8 maart 2012 heeft getroffen ten behoeve van de appellanten sub 2 en 3 genoemd in deze uitspraak.

3. Schorsing verplichtingen

  • 1. De verplichting om de in artikel 6.6 en 6.8 van de Regeling Declaratiebepalingen DBC GGZ (NR/CU-513) bedoelde diagnose-informatie te vermelden op declaraties en aan zorgverzekeraars te verstrekken, wordt geschorst tot zes weken na de datum waarop de NZa een nieuw besluit op bezwaar, als bedoeld in de in artikel 1 genoemde uitspraak van het CBb van 8 maart 2012, heeft genomen.

  • 2. Ook de verplichting om andere in de prestatieomschrijving of in het declaratiebedrag tot diagnose-informatie te herleiden gegevens op declaraties te vermelden en aan zorgverzekeraars te verstrekken, wordt geschorst tot zes weken na de datum waarop de NZa een besluit, als bedoeld in het vorige lid, heeft genomen.

5. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst, werkt terug tot 8 maart 2012 en vervalt zes weken na de datum waarop de NZa een nieuw besluit op bezwaar, als bedoeld in de in artikel 1 genoemde uitspraak van het CBb van 8 maart 2012, heeft genomen.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter.

  1. Uitspraak CBb d.d. 8 maart 2012, AWB 11/317, 11/358 en 11/372.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina