Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Samenwerkingsverband Sociale Recherche Groningen 2012

[Regeling vervallen per 25-04-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 24-04-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 april 2012, nr. 5728278/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Samenwerkingsverband Sociale Recherche Groningen van de Dienst SOZAWE Groningen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur van de dienst SOZAWE Groningen van 28 februari 2012 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Groningen en de korpschef van de regiopolitie Groningen;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-04-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 25-04-2017]

De personen, werkzaam in de functie van sociaal rechercheur in dienst van de dienst SOZAWE Groningen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 25-04-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 25-04-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 12 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 25-04-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 25-04-2017]

  • 1 De algemeen directeur van de dienst SOZAWE Groningen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 25-04-2017]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de dienst SOZAWE Groningen in de functie van sociaal rechercheur, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 25-04-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 25-04-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Samenwerkingsverband Sociale Recherche Groningen 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 april 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina