Besluit melding en verwerking gegevens classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 02-04-2012 t/m 31-12-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 december 2011 houdende nadere voorschriften ten aanzien van het aanleveren van slachtgegevens, het classificatiesysteem en het classificatieapparaat ten behoeve van de indeling van slachtvarkens (Besluit melding en verwerking gegevens classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 4, derde en vijfde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011 en de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011;

Gehoord de Adviescommissie Varkens;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-06-2014]

In dit besluit worden de begripsbepalingen van de Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011 en de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011 overgenomen en wordt voorts verstaan onder:

slachtgegevens

:

de in het kader van de classificatie van slachtvarkens, als bedoeld in de \/erordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011 aan het productschap ter beschikking gesteIde gegevens betreffende de classificatie, weging en identificatie van slachtvarkens.

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

De be - of verwerker draagt er zorg voor dat die slachtgegevens dagelijks elektonisch aan het productschap en de classificatieorganisatie worden verzonden.

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2014]

De voor de classificatie bestemde apparatuur bestaat uit:

  • Central Computing Unit;

  • Classificatieapparaat;

  • Type terminal;

  • Printer;

  • Classificatiedisplay.

Artikel 4

[Vervallen per 22-06-2014]

Ter bepaling van het percentage mager vlees dient gebruik gemaakt te worden van het classificatieapparaat als bepaald in artikel 1, tweede gedachtestreepje, van Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 20 mei 2011 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Nederland (2011/303/EU) (Pb L 136).

Artikel 6

[Vervallen per 22-06-2014]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit melding en verwerking gegevens classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 april 2012.

Zoetermeer, 14 december 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina