Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 01-04-2012 t/m 31-12-2013

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 8 februari 2012, houdende voorschriften betreffende de slachting en de weging van slachtvarkens (Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,

Gelet op de artikelen 93 en 102 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;

Gehoord de Adviescommissie Varkens,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 22-06-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Vee en Vlees;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

d.

secretaris

:

secretaris van het productschap;

e.

ondernemer

:

degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

f.

varkenshouder

:

de ondernemer die een onderneming drijft waarin slachtvarkens worden gehouden;

g.

slachtvarkens

:

voor onmiddellijke slachting bestemde dieren, behorende tot de familie der Suidae;

h.

zware slachtvarkens

:

 • - vrouwelijke slachtvarkens met een levend gewicht van 130 kg of meer, die ten minste eenmaal gebigd hebben;

 • - volwassen mannelijke slachtvarkens met een levend gewicht van 150 kg of meer;

i.

leverancier

:

degene die voor eigen rekening en risico slachtvarkens aan een be- of verwerker verkoopt;

j.

be- of verwerker

:

de ondernemer die slachtvarkens slacht of doet slachten en vervolgens weegt;

k.

weegdocument

:

een door de afdrukinrichting van een weegwerktuig als bedoeld in artikel 8 geproduceerd document, bevattende het resultaat van één weging of een aantal opeenvolgende wegingen;

l.

slachtrisico

:

het risico van schade dat na de slachting wordt geleden in verband met de gehele of gedeeltelijke afkeuring, de voorwaardelijke goedkeuring of de uitbening door of in opdracht van de keuringsinstantie;

m.

slachtrisicoverzekeraar

:

een rechtspersoon, die het slachtrisicoverzekeringsbedrijf in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht uitoefent;

n.

EEG-richtlijn

:

Richtlijn 64/433/EEG van de Raad betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in handel brengen van vers vlees (PB P 121 van 29.7.1964);

o.

merk

:

onderscheidingsteken als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren (Stcrt. 2002, 248);

p.

slachtmerk

:

onderscheidingsteken als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren;

q.

eigen code

:

code op het slachtmerk dat dient ter afrekening van het desbetreffende slachtvarken;

r.

spreider

:

spreider of haak, zijnde een hulpwerktuig dat geen deel uitmaakt van het weegwerktuig en waaraan het geslachte varken hangt op het tijdstip van de weging;

s.

classificatie

:

het indelen van slachtvarkens overeenkomstig het bepaalde in de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011;

t.

overligger

:

slachtvarken dat niet geslacht is op de dag van aanvoer op de slachtplaats;

u.

wachtdagen

:

dagen gedurende welke slachtvarkens overliggen;

v.

werkdagen

:

dagen niet zijnde zaterdagen, zon- en feestdagen, tenzij op die zaterdagen, zon- en feestdagen slachtwerkzaamheden worden verricht;

w.

uitbetalingsgewicht

:

het overeenkomstig de artikelen 5, 12, 13 en 14 bepaalde gewicht;

x.

vervoersdocument

:

document als bedoeld in artikel 30 van de Regeling identificatie en registratie van dieren;

y.

volgnummers

:

nummers die per dag de volgorde aangeven waarin slachtvarkens na slachting gewogen zijn;

z.

weegwerktuig

:

weegwerktuig met inbegrip van de daaraan gekoppelde apparatuur, die functies van het weegwerktuig uitvoert;

aa.

koppel

:

een groep slachtvarkens die afkomstig is van één herkomstbedrijf en op hetzelfde tijdstip ter slacht wordt aangeboden;

bb.

UBN

:

uniek bedrijfsnummer, als bedoeld in artikel 3, van de Regeling identificatie en registratie van dieren;

cc.

Verordening (EG)

:

Verordening (EG) Nr. 854/2004 van het Europees Nr. 8854/ 22004 Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L226);

dd.

controle-organisatie

:

organisatie die door het bestuur is belast met de dagelijkse controle op slachting en weging in de slachterijen.

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening is niet van toepassing op de be- of verwerker, die gerekend op jaarbasis, ten hoogste 10.000 slachtvarkens slacht of doet slachten.

Hoofdstuk 2. Het geslacht circuit

[Vervallen per 22-06-2014]

1. Algemeen

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2014]

De be- of verwerker draagt er zorg voor dat de ontvangen slachtvarkens identificeerbaar blijven tot en met het tijdstip van weging.

Artikel 4

[Vervallen per 22-06-2014]

Degene die slachtvarkens aanvoert of doet aanvoeren is verplicht onmiddellijk na aanvoer van de slachtvarkens op de slachtplaats het tijdstip van aankomst te vermelden op het vervoersdocument.

2. Bepalingen betreffende het slachten

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 5

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1

  • a. Het is de be- of verwerker niet toegestaan vóór de weging iets van het slachtvarken af te snijden of te verwijderen.

  • b. Van het onder a., bepaalde zijn de navolgende onderdelen uitgezonderd:

   • - de borstels,

   • - het bezoedelde weefsel rond de huidopening van het steekgat,

   • - het onderhuidse bezoedelde weefsel rond het steekgat, met inbegrip van het met geronnen bloed bezoedeld weefsel rond het steekgat, met een maximum van 100 gram per slachtvarken,

   • - de tonsillen,

   • - de klauwen,

   • - de endeldarm en het aarseinde,

   • - de pezerik,

   • - de testikels,

   • - de tong met hartslag,

   • - de hersenen,

   • - het ruggenmerg,

   • - het hartzakje, en

   • - de in houd van de borst- en de buikholte, daaronder niet begrepen de haasjes.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder a., draagt de be- of verwerker er zorg voor dat de reuzels, de nieren, het middenrif en de longhaas voorafgaand aan het tijdstip van weging verwijderd worden.

 • 3 Het bepaalde in het tweede lid, is niet van toepassing als op grond van het bij of krachtens de Verordening (EG) Nr. 854/2004 bepaalde is beslist dat een slachtvarken aan een bacteriologisch onderzoek onderworpen moet worden.

 • 4 De be- of verwerker draagt er zorg voor dat bij het verwijderen of afsnijden van de delen als bepaald in het eerste lid, onder b., en het tweede lid, de afsnijdingen aan vlees, spek of vet zo gering mogelijk zijn.

 • 5 Indien ten gevolge van een beslissing op grond van het bij of krachtens de Verordening (EG) Nr. 854/2004 bepaalde meer moet worden afgesneden of verwijderd dan op grond van het eerste lid, onder a., en het vierde lid is toegestaan, is de be- of verwerker gehouden het geschatte gewicht van dat meerdere in aanmerking te nemen bij de vaststelling van het gewicht.

 • 6 Het bepaalde in het vijfde lid, geldt niet indien de be- of verwerker vóór de slachting aantoont dat het een slachtvarken betreft dat aan een slachtrisicoverzekeraar ter verzekering tegen slachtrisico is aangeboden, doch niet door deze is verzekerd.

 • 7 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder a., is het de be- of verwerker toegestaan bij geslachte zware slachtvarkens de uier of het scrotum vóór het tijdstip van weging te verwijderen.

 • 8 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder a., en onverminderd het bepaalde in artikel 3, is het de be- of verwerker toegestaan oormerken vóór het tijdstip van weging te verwijderen. In het geval verwijdering van het oormerk plaatsvindt door het weg te snijden, wordt:

  • a. zo min mogelijk van het oor weggesneden, en

  • b. het gewicht van het betreffende slachtvarken, uiterlijk op het tijdstip van weging, vermeerderd met 50 gram per verwijderd oormerk.

3. Bepalingen betreffende het wegen

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 22-06-2014]

De be- of verwerker weegt de geslachte varkens.

 • a. als ze vóór 14.00 uur op de slachtplaats zijn aangevoerd, zo mogelijk op de dag waarop ze zijn aangevoerd, maar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, eerste lid, onder a., in ieder geval de eerstvolgende werkdag vóór 12.00 uur;

 • b. als ze na 14.00 uur op de slachtplaats zijn aangevoerd, zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop ze zijn aangevoerd, maar in ieder geval de eerstvolgende werkdag vóór 12.00 uur, tenzij een ziekte is gediagnosticeerd als bedoeld in bijlage 1, hoofdstuk VI, onder 28, sub b van de EEG-richtlijn.

Artikel 7

[Vervallen per 22-06-2014]

De be- of verwerker draagt er zorg voor dat van elk slachtvarken de eigen code van het slachtmerk, het volgnummer of het individuele nummer in de afdrukinrichting wordt ingevoerd.

Artikel 8

[Vervallen per 22-06-2014]

De be- of verwerker draagt er zorg voor dat de geslachte varkens worden gewogen binnen 20 minuten nadat is aangevangen met het opensnijden van het karkas.

Artikel 9

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Bij de weging wordt gebruik gemaakt van een krachtens de Metrologiewet (Stb. 2006, 137) goedgekeurd weegwerktuig uit de klasse III. De automatisch bediende afdrukinrichting moet per individuele weging het tijdstip in minuten en uren, de datum der weging en het individuele merk of het volgnummer afdrukken, terwijl het weegwerktuig met de spreiders tezamen in ledige toestand de nulstand moet aangeven. De gebruikte spreiders moeten alle van hetzelfde gewicht zijn.

 • 2 Ten minste éénmaal per drie jaar dient het weegwerktuig door het Nederlands Meetinstituut N.V. of door een door het Nederlands Meetinstituut N.V. erkend bedrijf op zijn correcte werking te worden gecontroleerd.

 • 3 Indien tijdens de controle van het weegwerktuig een afwijking geconstateerd wordt, dient de be- of verwerker zorg te dragen voor reparatie van het weegwerktuig.

 • 4 De be- of verwerker is verplicht om onverwijld een afschrift van het kalibratierapport te overhandigen aan de controle-organisatie.

Artikel 10

[Vervallen per 22-06-2014]

Het is de be- of verwerker die zware slachtvarkens en slachtvarkens, niet zijnde zware slachtvarkens, slacht of doet slachten, toegestaan om in afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, bij de weging gebruik te maken van twee typen spreiders, mits:

 • a. slechts één type spreider aangewend wordt voor zware slachtvarkens;

 • b. slechts één type spreider aangewend wordt voor slachtvarkens, niet zijnde zware slachtvarkens;

 • c. de spreiders van één type alle vat hetzelfde gewicht zijn;

 • d. de slachtingen van zware slachtvarkens en slachtvarkens, niet zijnde zware slachtvarkens, volledig gescheiden van elkaar plaatsvinden.

Artikel 11

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De be- of verwerker draagt er zorg voor dat bij het wegen toetsgewichten van 20 en 25 kg, voorzien van ingeslagen identificatienummers, tot een totaalgewicht van ten minste 140 kg bij het weegwerktuig voorhanden zijn.

 • 2 Tenminste eenmaal per drie jaar dienen de toetsgewichten gecontroleerd te worden door een hiertoe geaccrediteerde instantie.

 • 3 Indien er tijdens de controle als bedoeld in het tweede lid een afwijking wordt geconstateerd, dient de be- of verwerker er onverwijld zorg voor te dragen dat de toetsgewichten op het juiste gewicht worden gebracht.

 • 4 De be- of verwerker verstrekt onverwijld een afschrift van het kalibratierapport aan de controle-organisatie.

Artikel 12

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Bij de weging moeten de twee helften van de geslachte varkens gelijktijdig in één keer worden gewogen, waarbij het door de afdrukinrichting afgedrukte gewicht bepalend is.

 • 2 Het gewicht van het geslachte varken wordt zo nodig vermeerderd met het gewicht van de overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, vijfde lid, afgesneden en verwijderde delen.

Artikel 13

[Vervallen per 22-06-2014]

Het is de be- of verwerker niet toegestaan:

 • a. enige handeling te verrichten of te doen verrichten waardoor het gewicht van de slachtvarkens onjuist wordt beïnvloed;

 • b. apparatuur te plaatsen of te doen plaatsen waardoor het gewicht of de gewichtsvaststelling van de slachtvarkens onjuist wordt beïnvloed;

 • c. de weging zodanig te doen geschieden dat daardoor de vaststelling van het gewicht onjuist wordt beïnvloed.

4. Bepalingen betreffende de gewichtsbepaling

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 14

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Gelet op het bepaalde in artikel 6, wordt het met inachtneming van het gestelde in de artikelen 5, 12 en 13 bepaalde gewicht vermeerderd overeenkomstig het bepaalde in de navolgende onderdelen.

  • a. Als de varkens vóór 14.00 uur op de slachtplaats zijn aangevoerd en de weging niet op de dag van aanvoer plaatsvindt, maar op de eerstvolgende werkdag vóór 12.00 uur, dan wordt het gewicht van deze varkens vermeerderd met 1,25% daarvan.

  • b. Als de varkens vóór 14.00 uur op de slachtplaats zijn aangevoerd en de weging niet op de dag van aanvoer plaatsvindt, maar op de eerstvolgende werkdag na 12.00 uur, dan wordt het gewicht van deze varkens vermeerderd met twee maal 1,25% daarvan.

  • c. Als de varkens na 14.00 uur op de slachtplaats zijn aangevoerd en de weging niet op de dag van aanvoer plaatsvindt, maar op de eerstvolgende werkdag na 12.00 uur, dan wordt het gewicht van deze varkens vermeerderd met 1,25% daarvan.

  • d. Als de varkens na 14.00 uur zijn aangevoerd op een slachtplaats waar in twee ploegen wordt geslacht, en de weging niet op de dag van aanvoer plaatsvindt maar op de eerstvolgende werkdag vóór 12.00 uur, dan wordt het gewicht van deze varkens vermeerderd met 1,25% daarvan.

 • 2 Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing indien een ziekte is gediagnosticeerd als bedoeld in bijlage 1 hoofdstuk VI, onder 28, sub b van de EEG-richtlijn.

 • 3 Indien de weging van de geslachte varkens later dan op de eerste werkdag na aanvoer plaatsvindt, dan wordt het gewicht van deze varkens vermeerderd met 1,25% daarvan per wachtdag, bovenop de gewichtsvermeerdering als bepaald onder a. tot en met d.. Een gedeelte van een wachtdag wordt daarbij aangemerkt als een volle dag.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt het met inachtneming van het gestelde in de artikelen 5, 12 en 13, bepaalde gewicht vermeerderd met:

  • a. een half procent van dat gewicht indien de in artikel 8, genoemde termijn met maximaal 20 minuten wordt overschreden;

  • b. één procent van dat gewicht indien de in artikel 8, genoemde termijn met méér dan 20 minuten wordt overschreden.

 • 5 De be- of verwerker is gerechtigd ten aanzien van de in artikel 5, lid 3, genoemde slachtvarkens, het bepaalde gewicht te verminderen met 2% van dat gewicht.

 • 6 Het overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5, 12 en 13, bepaalde gewicht, waar nodig aangepast conform het gestelde in het eerste, derde of vierde dient ter bepaling van het uitbetalingsgewicht.

Artikel 15

[Vervallen per 22-06-2014]

Als zich tussen de dag van aanvoer en de eerstvolgende werkdag dagen bevinden, niet zijnde werkdagen, draagt de be- of verwerker er zorg voor dat de aanwezige slachtvarkens op die dagen voldoende gevoederd en gedrenkt worden.

5. Bepalingen betreffende de administratie

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 16

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De be- of verwerker draagt bij de afrekening zorg voor de afgifte aan zijn leverancier van het weegdocument, opgesteld op het UBN van de leverancier, en de gedagtekende factuur, die tezamen voldoen aan de in het tweede lid gestelde eisen.

 • 2 Het weegdocument en de gedagtekende factuur bevatten tezamen tenminste de volgende gegevens:

  • a.

   • - de naam van de eigenaar van de slachtplaats;

   • - het adres van de slachtplaats;

   • - de door het weegwerktuig afgedrukte datum van weging;

   • - indien de datum van weging een andere is dan de datum van aanvoer dienen beide data te worden vermeld, of dient op een andere wijze op het weegdocument kenbaar te worden gemaakt welke termijn zich bevindt tussen het moment van aanvoer en het moment van weging. In beide gevallen dient op het weegdocument per slachtvarken duidelijk kenbaar te worden gemaakt dat er sprake is van een overligger;

   • - per slachtvarken, de eigen code van het slachtmerk of het volgnummer dat tijdens de weging van het slachtvarken in de afdrukinrichting is ingevoerd;

   • - per slachtvarken, het afgedrukte gewicht;

   • - per slachtvarken het uitbetalingsgewicht, bedoeld in artikel 14, vierde lid;

   • - indien wordt uitbetaald naar kwaliteit als bedoeld in de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011, tevens de gegevens bedoeld in artikel 12, van die verordening.

  • b. De be- of verwerker vermeldt de kosten van het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening, alsmede de betrokken heffingen door of vanwege het productschap opgelegd, op de factuur ten behoeve van de leverancier.

  • c. Op verzoek van de varkenshouder verstrekt de be- of verwerker een specificatie van de op de factuur niet nader omschreven kostenpost.

  • d. Op verzoek van de varkenshouder verstrekt de afnemer van de slachtvarkens onverwijld een specificatie van de op de factuur niet nader omschreven kostenpost.

 • 3 De be- of verwerker geeft op het weegdocument of de gedagtekende factuur op een voor de leverancier duidelijke wijze aan dat het betreffende gewogen slachtvarken aan hem is toegewezen. Van toewijzen is sprake als:

  • - er geen of geen volledig oormerknummer op het weegdocument is afgedrukt, of

  • - op het weegdocument van een of meerdere varkens hetzelfde oormerknummer is afgedrukt, terwijl de andere varkens van dit koppel een oplopende nummering hebben, of

  • - varkens op de afrekening een ander oormerknummer krijgen dan op het weegdocument is afgedrukt.

Artikel 17

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De leverancier die slachtvarkens aanlevert bij de be- of verwerker stelt de van de be- of verwerker ontvangen weegdocumenten in ongewijzigde vorm aan de varkenshouder ter beschikking.

 • 2 De leverancier draagt bij de afrekening zorg voor de afgifte van een gedagtekende factuur aan zijn varkenshouder.

 • 3 De leverancier vermeldt de kosten van het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening, alsmede de betrokken heffingen door of vanwege het productschap opgelegd, op de factuur ten behoeve van de leverancier of varkenshouder.

 • 4 Bedragen als bedoeld in het vorige lid die niet op de aldaar beschreven wijze op de factuur worden vermeld, mogen niet worden doorberekend.

Artikel 18

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De be- of verwerker draagt er zorg voor dat van elk weegdocument en elke factuur een gelijkluidend afschrift op overzichtelijke wijze gedurende ten minste één jaar wordt bewaard.

 • 2 De be- of verwerker draagt er zorg voor dat een exemplaar van het vervoersdocument gedurende tenminste drie jaar op overzichtelijke wordt bewaard.

 • 3 De leverancier draagt er zorg voor dat van elk weegdocument en elke factuur een gelijkluidend afschrift op overzichtelijke wijze gedurende tenminste één jaar wordt bewaard.

 • 4 Het productschap is gerechtigd de in het kader van de naleving van deze verordening gevoerde administratie van de be- of verwerker en de leverancier te onderzoeken of te doen onderzoeken op juistheid en volledigheid. De be- of verwerker en de leverancier zijn verplicht medewerking te verlenen aan de administratieve controle.

Artikel 19

[Vervallen per 22-06-2014]

Het is niet toegestaan wijzingen aan te brengen in de documenten als bedoeld in de artikelen 16, 17, en 18, ter zake van de daarop vermelde en in deze verordening genoemde gegevens.

6. Overige bepalingen

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 20

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Het is niet toegestaan om in strijd met de waarheid, mededelingen te doen of gegevens te verstrekken aangaande slachtingen of wegingen waarop het gestelde in deze verordening van toepassing is.

 • 2 Het is niet toegestaan de indruk te wekken dat slachtingen of wegingen zijn verricht overeenkomstig de verordening, als dit in strijd is met de waarheid.

 • 3 Het is slechts toegestaan op weegdocumenten, facturen of anderszins de aanduiding "Slachting en weging slachtvarkens P.V.V.-regeling" te vermelden, als de slachting en weging heeft plaatsgevonden met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

 • 4 Het is de be- of verwerker die slachtvarkens slacht en weegt conform het gestelde in deze verordening, toegestaan om met inachtneming van het in het Reglement op het gebruik van het collectief merk (slachting en weging slachtvarkens P.V.V.-regeling) bepaalde, het beeldmerk "slachting en weging slachtvarkens P.V.V.-regeling" te voeren als vignet.

 • 5 Het is niet toegestaan het beeldmerk als bedoeld in het vierde lid, op enigerlei wijze te gebruiken indien op grond van het bepaalde in artikel 3, van het Reglement op het gebruik van het collectief merk (slachting en weging slachtvarkens P.V.V.-regeling) de bevoegdheid daartoe is ontzegd.

Artikel 21

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Het is verboden in strijd met: de waarheid een aanduiding inzake een korter tijdsverloop dan bedoeld in artikel 8, op weegdocumenten, facturen of anderszins te bezigen.

 • 2 De be- of verwerker die een aanduiding als bedoeld in het eerste lid wenst te bezigen,

  • - doet hiervan schriftelijk melding aan het productschap, en

  • - doet deze melding vergezeld gaan van een specimen van de op weegdocumenten, facturen en andere met zodanig doel gebezigde bescheiden te gebruiken teksten, waarin een aanduiding als bedoeld in het eerste lid is vervat.

Hoofdstuk 3. Controle

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 22

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Ten aanzien van de verplichtingen die voortvloeien uit het bepaalde in deze verordening worden namens het productschap controles uitgeoefend door de controle-organisatie die hiervoor door het bestuur bij besluit is aangewezen.

 • 2 De be- of venwerker draagt zorg voor het inschakelen van de controle-organisatie als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot de dagelijkse controle op de slachting en weging in de slachterijen.

 • 3 De administratieve controles waarin de verordening voorziet worden door of namens het productschap uitgevoerd.

 • 4 De be- of verwerker verleent de controle-organisatie alle medewerking met betrekking tot de controle.

 • 5 De be- of verwerker geeft wijzigingen in de bedrijfsvoering die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de controlewerkzaamheden zo spoedig mogelijk aan de controle-organisatie door.

 • 6 De be- of verwerker stelt de controle-organisatie een door de controle-organisatie af te sluiten, en alleen voor deze toegankelijke, vochtvrije ruimte ter beschikking. Deze ruimte moet voldoende groot zijn om zowel te kunnen dienen als opslagruimte, als voor het kunnen uitoefenen van de benodigde administratieve werkzaamheden.

 • 7 De be- of verwerker stelt de door de controle-organisatie benodigd geachte elektriciteit en water om niet ter beschikking.

 • 8 De be- of verwerker meldt de geplande tijden van slachtingen aan de controle-organisatie.

 • 9 De be- of verwerker draagt zorg voor zodanige arbeidsomstandigheden dat de controle-organisatie zijn werkzaamheden goed kan verrichten.

 • 10 De be- of verwerker draagt er zorg voor dat de resultaten van de controle als bedoeld in het eerste lid, ten spoedigste in handen van de voorzitter worden gesteld.

 • 11 De be- of verwerker is verplicht tot betaling van de kosten van de dienstverlening van de controle-organisatie. Deze kosten worden door de controle-organisatie in rekening gebracht.

Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 23

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor door de secretaris, namens het bestuur, bij besluit zijn aangewezen.

 • 2 De be- of verwerker is verplicht:

  • a. aan de aangewezen toezichthouders al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;

  • b. aan de aangewezen toezichthouders inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;

  • c. aan de aangewezen toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar of waarin voorraden, tot het bedrijf van de houder behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;

  • d. te gedogen dat de aangewezen toezichthouders monsters nemen uit de voorraden, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de houder, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en het toezicht van die toezichthouders;

  • e. voor het overige alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de toezichthouders opgedragen taak.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn bevoegd om berechtingsrapporten op te maken ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Artikel 24

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekend gemaakt.

 • 2 De door het bestuur aangewezen dienst of personen dient respectievelijk dienen, ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

Artikel 25

[Vervallen per 22-06-2014]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.

Hoofdstuk 5. Bijzondere bepalingen

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 26

[Vervallen per 22-06-2014]

De bij of krachtens deze verordening gestelde regelen zijn bindend voor:

 • a. de natuurlijke- en rechtspersonen, die de ondernemingen drijven waarvoor het productschap is ingesteld en de bij die ondernemingen werkzame personen,

 • b. andere dan de onder a., bedoelde natuurlijke- en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de aldaar bedoelde ondernemingen plegen te worden verricht.

Artikel 27

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Die voorzitter kan namens het bestuur in uitzonderlijke gevallen en voor zo ver leest doel van de verordening zich daartegen niet verzet, vrijstelling of op aanvraag ontheffing verlenen van de verplichting als bedoeld in artikel 5.

 • 2 Aan een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften of voorwaarden worden verbonden.

 • 3 Een verleende ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan te allen tijde door de voorzitter worden ingetrokken.

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 28

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 29

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2011.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 8 februari 2012

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina