Besluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 02-04-2012 t/m 31-12-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 december 2011 houdende nadere voorschriften ten aanzien van de vaststeling van de classificatiemerken en de wijze waarop deze worden aangebracht op geslachte varkens (Besluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens (PVV) 2011)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011;

Gehoord de Adviescommissie Varkens;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1

  • a. Het classificatiemerk bestaat uit:

   • een hoofdletter weergevende de SEUROP-klasse, of

   • een percentage weergevende het gehalte mager vlees.

  • b. Aan het classificatiemerk als bedoeld in het eerste lid, onder a, kan worden toegevoegd een hoofdletter weergevende het type.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde hoofdletters en het percentage moeten ten minste twee centimeter hoog zijn.

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Voor het merken dient een niet giftige, onuitwisbare en hittebestendige inkt te worden gebruikt of enig ander vooraf door de voorzitter goedgekeurd procedé voor duurzaam merken.

 • 2 Indien met behulp van labels wordt gemerkt dienen deze zodanig te worden aangebracht dat zij niet zonder beschadiging kunnen worden verplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens (PVV) 2011.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 april 2012.

Zoetermeer, 14 december 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina