Besluit vaststelling formule ter bepaling van percentage mager vlees van geslachte varkens (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 02-04-2012 t/m 31-12-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 december 2011 tot vaststelling van de formule voor het bepalen van het percentage mager vlees van geslachte varkens (Besluit vaststelling formule ter bepaling van percentage mager vlees van geslachte varkens (PVV) 2011)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011;

Gehoord de Adviescommissie Varkens;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-06-2014]

Het percentage mager vlees als bedoeld in artikel 1, onderdeel t, en artikel 5, derde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011, wordt berekend aan de hand van de formule als opgenomen in deel 2, onderdeel 3, van de Bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2011/303/EU van de Commissie van 20 mei 2011 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Nederland (Pb L 136).

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling formule ter bepaling van percentage mager vlees van geslachte varkens (PVV) 2011.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 april 2012.

Zoetermeer, 14 december 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina