Instellingsbesluit Green Deal Board

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-05-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 april 2012, nr. WJZ / 12044552, houdende instelling van de Green Deal Board (Instellingsbesluit Green Deal Board)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. de board: de Green Deal Board;

 • c. de Green Deal: publiek-private samenwerking die bijdraagt aan verduurzaming van de maatschappij en de Nederlandse economie versterkt;

 • d. de Green Deals: convenanten gesloten in het kader van de Green Deal waarin afspraken worden vastgelegd tussen publieke en private partijen over concrete duurzame initiatieven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Er is een Green Deal Board.

 • 2 De board heeft tot taak:

  • a. nieuwe initiatieven in het perspectief van de Green Deal te bevorderen, in het bijzonder op terreinen waar de board leemtes ziet;

  • b. de voortgang van de Green Deals te volgen en bij vertragingen of belemmeringen die voortgang te bevorderen;

  • c. een brede toepassing van de resultaten van de Green Deals te bevorderen door de ervaringen met die initiatieven te volgen en te evalueren waarbij in kaart wordt gebracht of er structurele problemen zich voordoen, suggesties worden gedaan voor mogelijke oplossingen of kansen worden gesignaleerd voor opschaling;

  • d. relevante maatschappelijke organisaties en geledingen bij de Green Deal te betrekken, mede om leemtes in te vullen en om brede toepassing van resultaten van de Green Deals te bevorderen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De board bestaat uit een voorzitter en ten hoogste twaalf andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De board vergadert minimaal twee keer per jaar.

 • 2 De board stelt zijn eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 3 De minister voorziet in het secretariaat van de board.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de board geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de board opgeborgen in het archief van dat ministerie.

 • 5 De board kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is, waaronder ambtelijke deskundigen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Te rekenen vanaf 1 november 2014 worden tot lid van de Green Deal Board benoemd:

  • a. mevrouw M.R. Milz, te Putten, tevens voorzitter;

  • b. mevrouw L.C.A. Declercq, MSc, te Hooge Zwaluwe;

  • c. de heer drs. J. Dura MRE, te Rotterdam;

  • d. mevrouw mr. E.F. van Galen, te Amsterdam;

  • e. de heer mr. M.M. Goote, te Voorburg;

  • f. de heer J.A.M. Huijbers, te Wintelre;

  • g. mevrouw drs. T. Klip-Martin, te Dalen;

  • h. de heer M. van Poelgeest, te Amsterdam;

  • i. de heer ir. B. Romeijn, te Papendrecht;

  • j. de heer drs. A.F. van der Touw, te Wassenaar;

  • k. de heer ir. T.J.A. Wagenaar, te Bilthoven;

  • l. mevrouw dr.ir. A.P.H. Westenbroek, te Wageningen.

 • 2 Als toehoorder bij de vergadering van de board worden uitgenodigd:

  • a. een directielid van het gemeenschappelijk bureau van Vereniging VNO-NCW en Koninklijke Vereniging MKB-Nederland;

  • b. een directeur-generaal of plaatsvervangend directeur-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

  • c. de directeur-generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • d. de directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • e. de programmamanager van het interdepartementale programma Green Deals van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 2 De leden van de board ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 255,00.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Green Deal Board.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 11 april 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina