Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Pers 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-04-2014.]
Geldend van 21-04-2012 t/m heden

Regeling van het Stimuleringsfonds voor de pers van 30 maart 2012, nr. 21947 tot vaststelling van subsidieplafonds voor het jaar 2012

Het Stimuleringsfonds voor de pers,

Gelet op artikel 8.10, eerste lid, en artikel 8.16 van de Mediawet 2008 en artikel 22 van de Mediaregeling 2008,

Besluit:

Artikel 1. Subsidieverlening op grond van titel 8.2 van de Mediawet 2008

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan aan persorganen subsidie boven het subsidieplafond worden verstrekt indien naar het oordeel van het Stimuleringsfonds:

  • a. de start of voortzetting van het persorgaan zonder subsidie niet mogelijk is en gestaakt moet worden;

  • b. de uitgever aannemelijk maakt alles in het werk te hebben gesteld om het persorgaan te starten of voort te zetten;

  • c. de uitgever tenminste de helft van de totale kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd voor zijn rekening neemt dan wel door derden laat meefinancieren; en

  • d. de start of voortzetting van het persorgaan de pluriformiteit van de pers zeer ten goede komt.

 • 3 Voor subsidieverstrekking op grond het tweede lid is in 2012 in totaal ten hoogste € 2.000.000 beschikbaar.

Artikel 2. Subsidieverlening op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008

 • 1 Voor subsidieverstrekking op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008 voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van de persbedrijfstak als geheel is in 2012 een bedrag van ten hoogste € 200 000 beschikbaar.

 • 2 Een aanvraag voor subsidie kan van 1 mei tot 1 september 2012 worden ingediend.

 • 3 Per aanvraag kan subsidie worden verstrekt voor ten hoogste € 75.000 en voor een periode van maximaal een jaar.

 • 3 Het Stimuleringsfonds beslist gelijktijdig op de aanvragen op basis van de toepasbaarheid van de beoogde onderzoeksresultaten voor de vernieuwing of verbetering van bedrijfsprocessen bij organisaties in de persbedrijfstak.

 • 4 Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt het matchingprincipe toegepast, waarbij de subsidieaanvrager tenminste de helft van de totale kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd voor zijn rekening dient te nemen dan wel door derden laat meefinancieren.

 • 5 Als op grond van de beoordeling, bedoeld in het derde lid, de in aanmerking komende aanvragen leiden tot overschrijding van een subsidieplafond, kan het Stimuleringsfonds de hoogte van de subsidie bepalen naar rato van het aantal in aanmerking komende aanvragen en van de hoogte van aangevraagde subsidies.

Artikel 3. Begrotingsvoorbehoud

Subsidies ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld worden verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de pers,

G.W. Noomen

Terug naar begin van de pagina