Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair- en voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 20-04-2012 t/m 28-02-2015

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 19 maart 2012, nr. VO/384027 houdende instelling van de jury excellente scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair- en voortgezet onderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-03-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. jury: jury excellente scholen in het primair- en voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Er is een jury excellente scholen in het primair- en voortgezet onderwijs

 • 2 De jury heeft tot taak:

  • a. Het bepalen van de criteria voor de beoordeling van excellente scholen.

  • b. Het maken van een voorselectie van scholen. Deze scholen worden schriftelijk uitgenodigd door de jury om zich aan te melden voor het predicaat excellent.

  • c. Een oproep aan alle scholen om zichzelf aan te melden bij de jury. De oproep hiertoe en de wijze waarop scholen zich kunnen aanmelden wordt nader uitgewerkt door de jury.

  • d. De jury bepaalt vooraf een aantal excellentiegebieden waarop scholen in ieder geval kunnen excelleren.

  • e. De jury adviseert jaarlijks de minister over welke beperkt aantal scholen in het primair onderwijs het predicaat ‘excellent’ verdienen.

  • f. De jury adviseert jaarlijks de minister over welke beperkt aantal schoolsoorten in het voortgezet onderwijs het predicaat ‘excellent’ verdienen.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-03-2015]

De jury wordt ingesteld met ingang van 1 maart 2012 en wordt opgeheven per 31 december 2014.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-03-2015]

De jury verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De jury bestaat uit 8 leden.

 • 2 De jury wordt bijgestaan door een secretaris, ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De secretaris is geen lid van de jury.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de instellingsduur van de jury.

 • 4 De leden worden benoemd en ontslagen door de minister.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De jury stelt haar eigen werkwijze in overleg met de minister vast.

 • 2 De minister voorziet in de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de jury.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 4 De voorzitter en andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland. Deze vergoeding wordt door de secretaris van de commissie afgehandeld.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 8. Kosten van de jury

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De kosten van de jury komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek,

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 9. Verantwoording

[Vervallen per 01-03-2015]

De jury biedt de minister jaarlijks een verslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van het voorafgaande jaar.

Artikel 10. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-03-2015]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de jury worden vervaardigd, worden niet door de jury openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 01-03-2015]

De leden van de jury werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 12. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-03-2015]

De jury draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2012.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 maart 2015.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-03-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair- en voortgezet onderwijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina